Công Đoàn Công ty Điện lực Hải Dương và chương trình “Chung tay ủng hộ đồng bào Quảng Ngãi – Mỗi trái dưa, một tấm lòng”