Công ty Điện lực Hải Dương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác vì sự tiến bộ phụ nữ và phòng trào thi đua hai giỏi giai đoạn 5 năm 2010 - 2015