Nghiệm thu đóng điện công trình Đường dây và các TBA tại các xã Ngũ Hùng và Lam Sơn huyện Thanh Miện