CÔNG TY ĐIỆN LỰC HẢI DƯƠNG TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ TỚI KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG ĐIỆN