Khoa học công nghệ

Giai đoạn 2021-2022 là cột mốc xây chắc "nền móng" chuyển đổi số tại EVNNPC

 
2021-09-02 13:14:04

Nỗ lực chuyển đổi số của Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) là xu thế tất yếu trong bối cảnh hướng tới xây dựng Chính phủ số, xã hội số và nền kinh tế số. EVNNPC xác định giai đoạn 2021-2022 là giai đoạn trọng tâm thực hiện kế hoạch chuyển đổi số, thực hiện chuyển dịch doanh nghiệp theo hướng hiện đại, thông minh và số hóa.


Nhận thức đầy đủ và thực hiện tốt 8 nhiệm vụ trọng tâm