Lịch GCS Công tơ và thu tiền điện

Lịch GCS Công tơ và thu tiền điện Điện lực Bình Giang

LỊCH GHI CHỈ SỐ VÀ THU TIỀN ĐIỆN LỰC BÌNH GIANG

STT

Đơn vị quản lý

Phạm vi thu tiền

Địa điểm thu tiền

Ngày ghi chỉ số

Lịch thu

I

Điện lực Bình Giang

 

 

 

 

1

Thị trấn Kẻ Sặt

Toàn bộ khách hàng thị trấn Kẻ Sặt

Ngân hàng BIDV PGD Bình Giang

Ngày 02 hàng tháng

Từ ngày 06 đến ngày 08 hàng tháng

2

Xã Tân Hồng

Toàn bộ khách hàng thôn Mộ Trạch,  

Nhà văn hóa thôn Mộ Trạch

Ngày 04 hàng tháng

Từ ngày 08, 09, 10 hàng tháng

Toàn bộ khách hàng thôn My Cầu  

Nhà văn hóa thôn My Cầu

Ngày 04 hàng tháng

Từ ngày 08, 09, 10 hàng tháng

Toàn bộ khách hàng thôn Trạch Xá

Nhà văn hóa thôn Trạch Xá

Ngày 04 hàng tháng

Từ ngày 08, 09, 10 hàng tháng

Toàn bộ khách hàng thôn Tuyển Cử

Nhà văn hóa thôn Tuyển Cử

Ngày 04 hàng tháng

Từ ngày 08, 09, 10 hàng tháng

3

Xã Bình Xuyên

Toàn bộ khách hàng  thôn Bình Cách

Nhà văn hóa thôn Bình Cách

Ngày 04 hàng tháng

Từ ngày 08, 09, 10 hàng tháng

Toàn bộ khách hàng thôn Ngõ

Nhà văn hóa thôn Ngõ

Ngày 04 hàng tháng

Từ ngày 08, 09, 10 hàng tháng

Toàn bộ khách hàng thôn Kênh( Bình Đê)

Nhà văn hóa thôn Kênh( Bình Đê)

Ngày 04 hàng tháng

Từ ngày 08, 09, 10 hàng tháng

Toàn bộ khách hàng thôn Gòi

Nhà văn hóa thôn Gòi

Ngày 04 hàng tháng

Từ ngày 08, 09, 10 hàng tháng

Toàn bộ khách hàng thôn Quàn

Nhà văn hóa thôn Quàn

Ngày 04 hàng tháng

Từ ngày 08, 09, 10 hàng tháng

 Toàn bộ khách hàng Chương Cầu

Nhà văn hóa thôn Chương Cầu

Ngày 04 hàng tháng

Từ ngày 08, 09, 10 hàng tháng

  Toàn bộ khách hàng thôn Trại Như

Nhà văn hóa thôn Trại Như

Ngày 04 hàng tháng

Từ ngày 08, 09, 10 hàng tháng

  Toàn bộ khách hàng (đường liên xã)

Nhà văn hóa (đường liên xã)

Ngày 04 hàng tháng

Từ ngày 08, 09, 10 hàng tháng

  Toàn bộ khách hàng thôn Dinh Như

Nhà văn hóa thôn Dinh Như

Ngày 04 hàng tháng

Từ ngày 08, 09, 10 hàng tháng

  Toàn bộ khách hàng thôn  Như

Nhà văn hóa thôn  Như

Ngày 04 hàng tháng

Từ ngày 08, 09, 10 hàng tháng

4

Xã Bình Minh

Toàn bộ khách hàng thôn Nhuận Đông

Nhà văn hóa thôn Nhuận Đông

Ngày 06 hàng tháng

 Ngày 10, 11, 12 hàng tháng

Toàn bộ khách hàng thôn Nhuận Tây

Nhà văn hóa thôn Nhuận Tây

Ngày 06 hàng tháng

 Ngày 10, 11, 12 hàng tháng

Toàn bộ khách hàng thôn Quang Tiền

Nhà văn hóa thôn Quang Tiền

Ngày 06 hàng tháng

 Ngày 10, 11, 12 hàng tháng

Toàn bộ khách hàng thôn Mỹ Trạch

Nhà văn hóa thôn Mỹ Trạch

Ngày 06 hàng tháng

 Ngày 10, 11, 12 hàng tháng

Toàn bộ khách hàng thôn Bá Đông

Nhà văn hóa thôn Bá Đông

Ngày 06 hàng tháng

 Ngày 10, 11, 12 hàng tháng

5

Xã Thái Học

Toàn bộ khách hàng thôn Phủ Bưu Cục

Thôn Phủ- Bưu Cục

Ngày 06 hàng tháng

 Ngày 10, 11, 12 hàng tháng

Toàn bộ khách hàng thôn Phú Khê

Nhà văn hóa thôn Phú Khê

Ngày 06 hàng tháng

 Ngày 10, 11, 12 hàng tháng

Toàn bộ khách hàng  thôn Sồi Tó

Nhà văn hóa thôn Sồi Tó

Ngày 06 hàng tháng

 Ngày 10, 11, 12 hàng tháng

Toàn bộ khách hàng thôn Sồi Cầu

Nhà văn hóa thôn Sồi Cầu

Ngày 06 hàng tháng

 Ngày 10, 11, 12 hàng tháng

Toàn bộ khách hàng  thôn Vạc

Nhà văn hóa thôn Vạc - Nhà Ông Hỡi

Ngày 06 hàng tháng

 Ngày 10, 11, 12 hàng tháng

Toàn bộ khách hàng  thôn Vạc - Chợ Lược

Nhà văn hóa thôn Vạc - Chợ Lược

Ngày 06 hàng tháng

 Ngày 10, 11, 12 hàng tháng

6

Xã Long Xuyên

Toàn bộ khách hàng  thôn Chợ Cậy

Nhà văn hóa Chợ Cậy

Ngày 08 hàng tháng

Từ ngày 12, 13, 14  hàng tháng

Toàn bộ khách hàng  Trại Mới - Bá Thủy

Nhà văn hóa Trại Mới - Bá Thủy

Ngày 08 hàng tháng

Từ ngày 12, 13, 14  hàng tháng

Toàn bộ khách hàng Bát Đoạt - Hợp Lễ

Nhà văn hóa Bát Đoạt - Hợp Lễ

Ngày 08 hàng tháng

Từ ngày 12, 13, 14  hàng tháng

7

Xã Hùng Thắng

Toàn bộ khách hàng thôn Nhân Kiệt

Nhà văn hóa thôn Nhân Kiệt

Ngày 08 hàng tháng

Từ ngày 12, 13, 14  hàng tháng

Toàn bộ khách hàng thôn Thôn Ché

Thôn Ché- Bưu điện văn hóa xã

Ngày 08 hàng tháng

Từ ngày 12, 13, 14  hàng tháng

Toàn bộ khách hàng thôn Thuần Lương - Phúc Lão

Nhà văn hóa thôn Thuần Lương - Phúc Lão

Ngày 08 hàng tháng

Từ ngày 12, 13, 14  hàng tháng

Toàn bộ khách hàng thôn Tuấn Nam - Tuấn Bắc

Nhà văn hóa thôn Tuấn Nam - Tuấn Bắc

Ngày 08 hàng tháng

Từ ngày 12, 13, 14  hàng tháng

8

Xã Vĩnh Hồng

Toàn bộ khách hàng  thôn Phục Lễ

Nhà văn hóa thôn Phục Lễ

Ngày 10 hàng tháng

 Ngày 14, 15, 16 hàng tháng

Toàn bộ khách hàng thôn My Khê

Nhà văn hóa thôn My Khê

Ngày 10 hàng tháng

 Ngày 14, 15, 16 hàng tháng

Toàn bộ khách hàng thôn Lý Dương

Nhà văn hóa thôn Lý Dương

Ngày 10 hàng tháng

 Ngày 14, 15, 16 hàng tháng

Toàn bộ khách hàng thôn Lý Đông

Nhà văn hóa thôn Lý Đông

Ngày 10 hàng tháng

 Ngày 14, 15, 16 hàng tháng

Toàn bộ khách hàng Thôn  Bằng Trai

Nhà văn hóa thôn Bằng Trai

Ngày 10 hàng tháng

 Ngày 14, 15, 16 hàng tháng

Toàn bộ khách hàng  thôn Phục Viện

Nhà văn hóa thôn Phục Viện

Ngày 10 hàng tháng

 Ngày 14, 15, 16 hàng tháng

Toàn bộ khách hàng thôn Đỗ Xá

Nhà văn hóa thôn Đỗ Xá

Ngày 10 hàng tháng

 Ngày 14, 15, 16 hàng tháng

Toàn bộ khách hàng thôn Me Vàng

Nhà văn hóa thôn Me Vàng

Ngày 10 hàng tháng

 Ngày 14, 15, 16 hàng tháng

Toàn bộ khách hàng thôn Me Thữ

Nhà văn hóa thôn Me Thữ

Ngày 10 hàng tháng

 Ngày 14, 15, 16 hàng tháng

9

Xã Tân Việt

Toàn bộ khách hàng  thôn Tân Hưng

Nhà văn hóa thôn Tân Hưng

Ngày 12 hàng tháng

Từ ngày 16, 17, 18 hàng tháng

Toàn bộ khách hàng thôn Bình An

Nhà văn hóa thôn Bình An

Ngày 12 hàng tháng

Từ ngày 16, 17, 18 hàng tháng

Toàn bộ khách hàng thôn Bằng Gĩa

Nhà văn hóa thôn Bằng Gĩa

Ngày 12 hàng tháng

Từ ngày 16, 17, 18 hàng tháng

Toàn bộ khách hàng  thôn Lý Đỏ

Nhà văn hóa thôn Lý Đỏ

Ngày 12 hàng tháng

Từ ngày 16, 17, 18 hàng tháng

10

Xã Nhân Quyền

Toàn bộ khách hàng  thôn Đan Loan

Nhà văn hóa thôn Đan Loan

Ngày 12 hàng tháng

Từ ngày 16, 17, 18 hàng tháng

Toàn bộ khách hàng  thôn  Hòa Loan

Nhà văn hóa thôn Hòa Loan

Ngày 12 hàng tháng

Từ ngày 16, 17, 18 hàng tháng

Toàn bộ khách hàng thôn Bùi Xá 1

Nhà văn hóa thôn Bùi Xá 1

Ngày 12 hàng tháng

Từ ngày 16, 17, 18 hàng tháng

Toàn bộ khách hàng thôn Bùi Xá 2

Nhà văn hóa thôn Bùi Xá 2

Ngày 12 hàng tháng

Từ ngày 16, 17, 18 hàng tháng

Toàn bộ khách hàng thôn Dương Xá

Nhà văn hóa thôn Dương Xá

Ngày 12 hàng tháng

Từ ngày 16, 17, 18 hàng tháng

11

Xã Thúc Kháng

Toàn bộ khách hàng thôn Tranh Trong

Nhà văn hóa thôn Tranh Trong

Ngày 15 hàng tháng

 Ngày 19, 20, 21 hàng tháng

Toàn bộ khách hàng thôn Tranh Ngoài

Nhà văn hóa thôn Tranh Ngoài

Ngày 15 hàng tháng

 Ngày 19, 20, 21 hàng tháng

Toàn bộ khách hàng  thôn Ngọc Tân - Tào Khê

Nhà văn hóa thôn Ngọc Tân - Tào Khê

Ngày 15 hàng tháng

 Ngày 19, 20, 21 hàng tháng

Toàn bộ khách hàng  thôn Ngọc Cục

Nhà văn hóa thôn Ngọc Cục

Ngày 15 hàng tháng

 Ngày 19, 20, 21 hàng tháng

Toàn bộ khách hàng  thôn Châu Khê

Nhà văn hóa thôn Châu Khê

Ngày 15 hàng tháng

 Ngày 19, 20, 21 hàng tháng

12

Xã Vĩnh Tuy

Toàn bộ khách hàng thôn Mòi

Nhà văn hóa thôn Mòi

Ngày 15 hàng tháng

 Ngày 19, 20, 21 hàng tháng

Toàn bộ khách hàng thôn Hồ

Nhà văn hóa thôn Hồ

Ngày 15 hàng tháng

 Ngày 19, 20, 21 hàng tháng

Toàn bộ khách hàng thôn Lại

Nhà văn hóa thôn Lại

Ngày 15 hàng tháng

 Ngày 19, 20, 21 hàng tháng

Toàn bộ khách hàng thôn Vĩnh Lại

Nhà văn hóa thôn Vĩnh Lại

Ngày 15 hàng tháng

 Ngày 19, 20, 21 hàng tháng

13

Xã Cổ Bì

Toàn bộ khách hàng thôn Ô Xuyên

Nhà văn hóa thôn Ô Xuyên

Ngày 17 hàng tháng

 Ngày 21, 22, 23 hàng tháng

Toàn bộ khách hàng thôn Phú Thứ - Bình Dương

Nhà văn hóa thôn Phú Thứ - Bình Dương

Ngày 17 hàng tháng

 Ngày 21, 22, 23 hàng tháng

Toàn bộ khách hàng thôn Hạ Bì

Nhà văn hóa thôn Hạ Bì

Ngày 17 hàng tháng

 Ngày 21, 22, 23 hàng tháng

Toàn bộ khách hàng thôn ấp Cam

Nhà văn hóa thôn ấp Cam

Ngày 17 hàng tháng

 Ngày 21, 22, 23 hàng tháng

Toàn bộ khách hàng thôn Cam Xá

Nhà văn hóa thôn Cam Xá

Ngày 17 hàng tháng

 Ngày 21, 22, 23 hàng tháng

Toàn bộ khách hàng thôn Bì Đổ

Nhà văn hóa thôn Bì Đổ

Ngày 17 hàng tháng

 Ngày 21, 22, 23 hàng tháng

Toàn bộ khách hàng thôn Trung Tâm

Nhà văn hóa thôn Trung Tâm

Ngày 17 hàng tháng

 Ngày 21, 22, 23 hàng tháng

14

Xã Thái Dương

Toàn bộ khách hàng thôn Kinh Trang

Nhà văn hóa thôn Kinh Trang, Kinh Dương, Ấp Kinh Dương

Ngày 17 hàng tháng

 Ngày 21, 22, 23 hàng tháng

Toàn bộ khách hàng thôn Hoàng Sơn

Nhà văn hóa thôn Hoàng Sơn, Hà Đông, Hà Tiên

Ngày 17 hàng tháng

 Ngày 21, 22, 23 hàng tháng

Toàn bộ khách hàng thôn Ấp Hà Tiên

Nhà văn hóa thôn Ấp Hà Tiên, Thái Khương

Ngày 17 hàng tháng

 Ngày 21, 22, 23 hàng tháng

15

Xã Thái Hòa

Toàn bộ khách hàng thôn An Đông

Nhà văn hóa thôn An Đông

Ngày 18 hàng tháng

 Ngày 22, 23, 24 hàng tháng

Toàn bộ khách hàng thôn Ba Châm 1-2

Nhà văn hóa thôn Ba Châm 1-2

Ngày 18 hàng tháng

 Ngày 22, 23, 24 hàng tháng

Toàn bộ khách hàng thôn Nhữ Thị

Nhà văn hóa thôn Nhữ Thị

Ngày 18 hàng tháng

 Ngày 22, 23, 24 hàng tháng

Toàn bộ khách hàng  thôn Cao Xá

Nhà văn hóa thôn Cao Xá

Ngày 18 hàng tháng

 Ngày 22, 23, 24 hàng tháng

 

Tác giả: Phòng Kinh doanh - PCHD ; xuất bản: 22/05/2019 11:47
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
 • Tổng kết công tác Công đoàn

 • Rửa sứ tại trạm 110 kV Nhị Chiểu

 • Hội nghị Tổng kết SXKD năm 2018

 • Giải bóng đá CNVC - LĐ năm 2018

 • Chương trình giao lưu gắn kết lan tỏa Văn hóa EVNNPC

 • Một số hình ảnh về hoạt động của Công ty TNHH MTV Điên lực Hải Dương nhân ngày thương binh liệt sỹ 27/7/2018

 • Huấn luyện rửa sứ bằng vòi phun áp lực

 • Ảnh rửa sứ hotline ngày 01.6.2018

 • Giờ trái đất 2018

 • Thăm tặng quà Bà Mẹ Việt Nam anh hùng năm 2017

 • Tri ân Khách hàng năm 2017

 • Mitting kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ 08/3 năm 2017

 • Tuần Lễ hồng EVN 2017 tại PC Hải Dương

 • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD 2016

 • Trung thu 2016

 • Phát động Chương trình 5S

 • Sức tàn phá của trận giông lốc ở Đại Đức - Kim Thành ngày 03/8/2016

 • Một số hình ảnh về sự cố do bão số 1 – Mirinae ngày 28/7/2016 gây ra

 • Thí nghiệm định kỳ trạm 110kV Phúc Điền (E8.15)

 • Tổng kết hoạt động ATVSV 2015

 • Kỷ niệm 47 năm ngày thành lập Công ty

 • Diễn tập PCCC 2016

 • Giờ trái đất 2016

 • Mitting kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3

 • Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND, HĐND tỉnh thăm và chúc Tết Công ty

 • Hội nghị Tổng kết công tác Công đoàn 2015 và triển khai nhiệm vụ 2016

 • Điện lực Thanh Hà tri ân khách hàng

Thư viện Video