Lịch GCS Công tơ và thu tiền điện

Lịch GCS Công tơ và thu tiền điện Điện lực Thanh Hà

STT Tên TBA Mã trạm Mã sổ Ngày ghi chỉ số Ngày thu tiền Địa điểm thu tiền
1 TIỀN TIẾN A PM0700U30084 273,277,Q104,Q105 4 10-11 Nhà văn hóa thôn Cập Nhất
xã Tiền Tiến
2 TIỀN TIẾN B PM0700U30085 279,Q106,Q247,Q259 4 12-14 Nhà văn hóa thôn Cập Thượng
xã Tiền Tiến
3 TIỀN TIẾN C PM0700U30160 284,Q108 4 12-14
4 TIỀN TIẾN D PM0700U30075 286,Q111 4 10-11 Nhà văn hóa thôn Cập Nhất
xã Tiền Tiến
5 TIỀN TIẾN E PM0700U30076 291,Q113 4 13-14 Chùa Đồng Neo - thôn Cập Thượng xã Tiền Tiến
6 TIỀN TIẾN F PM0700U30104 294,Q248 4 13-14
7 CẬP NHẤT PM0700U30116 290,Q110 4 10-11 Nhà văn hóa thôn Cập Nhất
xã Tiền Tiến
8 DU TÁI 1 PM0700U30127 280,Q107 4 12-14 Nhà văn hóa thôn Cập Thượng
xã Tiền Tiến
9 DU TÁI 2 PM0700U30135 295,Q112 4 12-14
10 TẦU QUỐC PM0700U30114 042, Q263 4 10-11 Nhà văn hóa thôn Cập Nhất
xã Tiền Tiến
11 CẬP NHẤT 4(XÓM TRÀNG) PM0700U30142 288,Q109 4 10-11
12 CẬP THƯỢNG 5 PM0700U30184 07278,Q37 4 12-14 Nhà văn hóa xóm Tân Bình - thôn Cập Thượng - xã Tiền Tiến
13 CẬP NHẤT 5(NGỌC ĐƯỜNG) PM0700U30141 275, Q136 4 10-11 Nhà văn hóa thôn Cập Nhất
xã Tiền Tiến
14 An Lương A(CC) PM0700U30083 292,244,Q91,Q02 4 10-11 Hội trường UBND xã An Phượng
 ( Xã An Lương cũ)
15 An Lương B(CC) PM0700U30031 241,242,Q92 4 10-11
16 An Lương C(CC) PM0700U30074 239,Q93 4 10-11
17 Hoàng Lại(CC) PM0700U30134 245,Q255 4 10-11
18 VIỆT HỒNG A PM0700U30051 182,188,189,200,Q78,Q22 5 9-10 Bưu điện băn hóa xã Việt Hồng
19 VIỆT HỒNG B PM0700U30050 192,194,Q79 5 10-11 Nhà văn hóa xóm 7 xã Việt Hồng
20 VIỆT HỒNG C PM0700U30091 186,187,Q123 5 9-10 Nhà văn hóa xóm 3 xã Việt Hồng
21 CỔ CHẨM PM0700U30197 183, Q265 5 9-10 Nhà văn hóa xóm 3 xã Việt Hồng
22 CỔ CHẨM 4 PM0700U30168 184, Q302 5 9-10 Nhà văn hóa xóm 5 xã Việt Hồng
23 CỔ CHẨM 5 PM0700U30186 201, Q005 5 9-10 Nhà văn hóa xóm 5 xã Việt Hồng
24 QUAN KHÊ PM0700U30153 193,Q079 5 10-11 Nhà văn hóa xóm 7 xã Việt Hồng
25 Cẩm Chế A(CC) PM0700U30071 202,Q80 5 10-14 Bưu điện xã Cẩm Chế
26 Cẩm Chế B(CC) PM0700U30072 212,Q81 5 10-14 Nhà văn hóa thôn Nhân Lư xã Cẩm Chế
27 Cẩm Chế C(CC) PM0700U30077 222,Q82 5 10-14
28 Cẩm Chế D(CC) PM0700U30073 220,Q83 5 10-14 Nhà văn hóa thôn Phương La xã Cẩm Chế
29 Cẩm Chế E(CC) PM0700U30109 214,Q245 5 10-14 Nhà văn hóa thôn Nhân Lư xã Cẩm Chế
30 Cẩm Chế F(CC) PM0700U30111 036,206,Q254 5 10-14 Bưu điện xã Cẩm Chế
31 Nhân Lư(CC) PM0700U30123 205,Q025 5 10-14 Nhà văn hóa thôn Nhân Lư xã Cẩm Chế
32 Phương La(CC) PM0700U30124 221,Q026 5 10-14 Nhà văn hóa thôn Phương La xã Cẩm Chế
33 B. Cẩm Chế(CC) PM0700U30115 52,Q266,Q231 5 10-14
34 Hợp Đức A(CC) PM0700U30060 68,Q43 6 10-12 Bưu điện Văn hóa xã Hợp Đức
35 Hợp Đức B(CC) PM0700U30061 65,Q42 6 10-12 Bưu điện Văn hóa xã Hợp Đức
36 Hợp Đức C(CC) PM0700U30098 67,420,Q233 6 10-12 Nhà văn hóa thôn Bá Nha - xã Hợp Đức
37 Hợp Đức D(CC) PM0700U30107 69,434,Q246 6 10-12 Bưu điện Văn hóa xã Hợp Đức
38 Đồng Ngành(CC) PM0700U30078 223,Q85 6 10-12 Nhà văn hóa thôn Bá Nha - xã Hợp Đức
39 Q.THẮNG A-320 PM0700U30161 115,Q52 6 10-14 Nhà VH xóm Tiền Phong - thôn Hoàng Xá - xã Quyết Thắng
40 Q. THẮNG B-320 PM0700U30162 124,125,Q53,Q08,D08 6 10-14 Nhà VH xóm Ái Quốc - thôn Hoàng Xá - xã Quyết Thắng
41 Q.THẮNG C-250 PM0700U30163 070,129,130,Q54 6 10-14 Nhà VH xóm Đoàn Kết - thôn Hoàng Xá - xã Quyết Thắng
42 Q.THẮNG D PM0700U30164 127,Q129 6 10-14 Nhà VH  thôn Dương Xuân - xã Quyết Thắng
43 Q.THẮNG E PM0700U30090 119,120,Q122,Q55 6 10-14 Nhà văn hóa  thôn Đông Lĩnh - xã Quyết Thắng
44 Q.THẮNG F PM0700U30096 423,128,419,Q232,Q239 6 10-14 Nhà VH xóm Tiền Phong - thôn Hoàng Xá - xã Quyết Thắng
45 TÂN TIẾN PM0700U30139 116,Q280 6 10-14 Nhà VH xóm Đoàn Kết - thôn Hoàng Xá - xã Quyết Thắng
46 ĐOÀN KẾT PM0700U30140 501,Q281,Q62 6 10-14 Nhà VH xóm Đoàn Kết - thôn Hoàng Xá - xã Quyết Thắng
47 ĐÔNG LĨNH 2 PM0700U30143 118,Q34 6 10-14 Nhà văn hóa  thôn Đông Lĩnh - xã Quyết Thắng
48 DƯƠNG XUÂN 1 PM0700U30144 152,153,Q56,Q69 6 10-14 Nhà VH  thôn Dương Xuân - xã Quyết Thắng
49 NGỌC ĐIỂM -250 PM0700U30062 132,Q70 7 12-13 Nhà văn hóa văn hóa - thôn Ngọc Điểm- xã Trường Thành
50 T.THÀNH B PM0700U30063 161,134,Q71 7 12-13 Bưu điện văn hóa xã Trường Thành
51 NGỌC ĐIỂM 2 PM0700U30069 133.Q31 7 12-13 Nhà văn hóa văn hóa - thôn Ngọc Điểm- xã Trường Thành
52 T. THÀNH C PM0700U30177 159,160,Q72 7 12-13 Bưu điện văn hóa xã Trường Thành
53 T. SƠN A-320 PM0700U30043 86,Q26, TSE:014,Q132 7 11-13 Nhà văn hóa thôn Thúy Lâm- xã Thanh Sơn
54 TRÁNG LIỆT PM0700U30032 31,33,Q28 7 11-13 Nhà văn hóa thôn Tráng Liệt- xã Thanh Sơn
55 T.SƠN C  PM0700U30064 40,Q63 7 11-13 Nhà văn hóa thôn Thúy Lâm- xã Thanh Sơn
56 T.SƠN D-320 PM0700U30065 154,155,Q64,D04 7 11-13 Nhà văn hóa thôn Tráng Liệt- xã Thanh Sơn
57 T.SƠN E PM0700U30110 15,16,Q57 7 11-13
58 THÚY LÂM 1 PM0700U30122 46,Q05 7 11-13 Nhà văn hóa thôn Thúy Lâm- xã Thanh Sơn
59 THÚY LÂM 2 PM0700U30154 39,Q39 7 11-13 Nhà văn hóa thôn Thúy Lâm- xã Thanh Sơn
60 TRÁNG LIỆT 4 PM0700U30145 156,Q116 7 11-13 Nhà văn hóa thôn Tráng Liệt- xã Thanh Sơn
61 TRÁNG LIỆT 5 PM0700U30146 85,Q120 7 11-13 Nhà văn hóa thôn Thúy Lâm- xã Thanh Sơn
62 THANH XÁ A-180 PM0700U30044 57,58,Q40,Q990 8 12-14 Bưu điện văn hóa - xã Thanh Xá
63 THANH XÁ B-320 PM0700U30045 60,Q41 8 12-14 Nhà Văn hóa thôn 2 - xã Thanh Xá
64 THANH XÁ C PM0700U30068 158,Q65 8 12-14
65 LÀNG DỪA 1 PM0700U30179 050,Q251 8 12-14 Nhà Văn hóa thôn 4 - xã Thanh Xá
66 THANH XÁ D PM0700U30106 59,Q250 8 12-14
67 THANH XÁ 6 PM0700U30185 61,Q133 8 12-14 Nhà Văn hóa thôn 2 - xã Thanh Xá
68 THANH THỦY C PM0700U30097 425,Q240 8 12-14
69 THANH BÍNH A PM0700U30081 224,Q86 8 12-14 Nhà văn hóa thôn Phúc Giới - xã Thanh Bính
70 THANH BÍNH B PM0700U30082 230,Q87 8 12-14 Nhà văn hóa thôn Đồng Bửa - xã Thanh Bính
71 THANH BÍNH C PM0700U30059 233,Q88 8 12-14 Nhà văn hóa thôn Hạ Vĩnh - xã Thanh Bính
72 THANH BÍNH D PM0700U30099 227,Q234 8 12-14 Nhà văn hóa thôn Phúc Giới - xã Thanh Bính
73 HẠ VĨNH  PM0700U30120 234,Q252 8 12-14 Nhà văn hóa thôn Hạ Vĩnh - xã Thanh Bính
74 BƯU ĐIỆN CHỢ HỆ  PM0700U30132 51,Q258 8 12-14 Nhà văn hóa thôn Đồng Bửa - xã Thanh Bính
75 ĐỒNG BỬA 1 PM0700U30176 232,Q38 8 12-14
76 THANH LANH PM0700U30158 228,Q256 8 12-14 Nhà văn hóa thôn Thanh Lanh - xã Thanh Bính
77 VĨNH LẬP A PM0700U30058 248,Q94 8 12-14 Nhà văn hóa thôn Kiên -
 xã Vĩnh Lập
78 VĨNH LẬP B PM0700U30093 255,Q126 8 12-14 Nhà văn hóa thôn Thiệu -
 xã Vĩnh Lập
79 VĨNH LẬP C PM0700U30112 249,250,Q95 8 12-14 Nhà văn hóa thôn Kiên -
 xã Vĩnh Lập
80 VĨNH LẬP D PM0700U30121 190,Q137 8 12-14 Nhà văn hóa thôn Thiệu -
 xã Vĩnh Lập
81 XÓM TRẠI 3 PM0700U30155 247,Q90 8 12-14 Nhà văn hóa thôn Kiên -
 xã Vĩnh Lập
82 THÔN THIỆU 2 PM0700U30156 254,Q257 8 12-14 Nhà văn hóa thôn Thiệu -
 xã Vĩnh Lập
83 THÔN KIÊN 1 PM0700U30191 252,253,Q272 8 12-14 Nhà văn hóa thôn Kiên -
 xã Vĩnh Lập
84 THÔN TÚ PM0700U30157 251,Q282 8 12-14
85 XUÂN AN-180 PM0700U30165 22,Q47 9 13-17 Nhà văn hóa thôn Xuân An -
xã Thanh Khê
86 XUÂN AN 2 PM0700U30149 24,Q114 9 13-17
87 XUÂN AN 3 PM0700U30189 17,Q118 9 13-17
88 THANH KHÊ A-180 PM0700U30033 55,Q29 9 13-17 Bưu điện văn hóa - xã Thanh Khê
89 THANH KHÊ B-250 PM0700U30034 18,56,Q32 9 13-17
90 THANH KHÊ C PM0700U30067 163,Q66 9 13-17 Nhà văn hóa thôn Đa Khê -
xã Thanh Khê
91 THANH KHÊ D PM0700U30094 20,Q127 9 13-17 Bưu điện văn hóa - xã Thanh Khê
92 AN LÃO  PM0700U30133 168,Q09 9 13-17
93 THANH LANG B PM0700U30054 166,Q76 9 13-16 Nhà văn hóa  thôn Lang Can I - xã Thanh Lang
94 THANH LANG C PM0700U30055 181,Q77 9 13-16 Bưu điện văn hóa xã Thanh Lang
95 THANH LANG D PM0700U30092 174,Q124 9 13-16 Nhà văn hóa  thôn Lang Can 2 - xã Thanh Lang
96 THANH LANG E PM0700U30101 176,177,Q235 9 13-16 Bưu điện văn hóa xã Thanh Lang
97 LAN CAN F PM0700U30125 317,Q267 9 13-16 Nhà văn hóa  thôn Lang Can 2 - xã Thanh Lang
98 LANG CAN G PM0700U30126 167,Q268 9 13-16 Nhà văn hóa  thôn Lang Can I - xã Thanh Lang
99 Xóm 9 Lang Can 3(CC) PM0700U30026 179,Q253 9 13-16 Bưu điện văn hóa xã Thanh Lang
100 XÓM 2 LANG CAN 1 PM0700U30178 170,169,Q991 9 13-16 Nhà văn hóa  thôn Lang Can I - xã Thanh Lang
101 LANG CAN 3 PM0700U30159 178,454,Q84 9 13-16 Bưu điện văn hóa xã Thanh Lang
102 CHỢ NỨA-180 PM0700U30030 21,Q46 10 13-16 Nhà văn hóa xóm 1 - thôn Đông Phan - xã Tân An
103 TÂN AN A-320 PM0700U30166 72,Q35 10 13-16
104 TÂN AN B-250 PM0700U30167 79,Q36 10 13-16 Nhà văn hóa  thôn Song Động - xã Tân An
105 TÂN AN C-50 PM0700U30049 114,Q89 10 13-16
106 TÂN AN D PM0700U30066 73,Q67 10 13-16 Nhà văn hóa xóm 2 - thôn Đông Phan - xã Tân An
107 TÂN AN E PM0700U30105 82,Q249,Q60 10 13-16
108 SONG ĐỘNG 4 PM0700U30175 80,Q33 10 13-16 Nhà văn hóa  thôn Song Động - xã Tân An
109 SONG ĐỘNG 5 PM0700U30190 83,Q301 10 13-16
110 ĐÔNG PHAN 4 PM0700U30170 76,Q23 10 13-16 Nhà văn hóa xóm 2 - thôn Đông Phan - xã Tân An
111 ĐÔNG PHAN PM0700U30137 74,Q035 10 13-16
112 THANH HẢI D PM0700U30103 426,Q243 10 13-16 Nhà văn hóa  thôn Song Động - xã Tân An
113 THANH AN A PM0700U30095 401,Q223 10 13 Bưu điện văn hóa xã Thanh An
114 THANH AN 2 PM0700U30196 405 ,Q225 10   Nhà văn hóa  thôn Quách An - xã Thanh An
115 THANH AN 3 PM0700U30194 078,408,Q228 10   Nhà văn hóa  thôn Văn Tảo - xã Thanh An
116 THANH AN 4 PM0700U30195 413,Q227 10   Nhà văn hóa  thôn Tiên Tảo - xã Thanh An
117 TIÊN TẢO PM0700U30152 410,Q229 10  
118 QUÁCH AN 2 PM0700U30028 403,Q224 10   Nhà văn hóa  thôn Quách An - xã Thanh An
119 TIÊN TẢO 3 PM0700U30180 402,404,Q303 10   Nhà văn hóa  thôn Tiên Tảo - xã Thanh An
120 VĂN TẢO 2 PM0700U30029 406,Q230 10   Nhà văn hóa  thôn Văn Tảo - xã Thanh An
121 THANH THUỶ B PM0700U30046 142,Q73,Q269 11 14-17 Hội trường UBND xã Thanh Thủy
122 THANH THUỶ C PM0700U30097 141,Q238 11 14-17
123 LẠI XÁ 2 PM0700U30048 145,Q74 11 14-17 Nhà văn hóa thôn Lại Xá II
- xã Thanh Thủy
124 KHÁNH MẬU PM0700U30047 149,Q75 11 14-17 Nhà văn hóa  thôn Khánh Mậu - xã Thanh Thủy
125 Mà THƯỢNG PM0700U30148 140, Q27 11 14-17 Nhà văn hóa thôn Lại Xá II
- xã Thanh Thủy
126 XÓM 10 LẠI XÁ 3 PM0700U30183 035,Q242 11 14-17
127 KHÁNH MẬU 2 PM0700U30147 139,Q262 11 14-17 Nhà văn hóa  thôn Khánh Mậu - xã Thanh Thủy
128 TÂN VIỆT A-320 PM0700U30052 100,101,Q51 11 15-17 Nhà văn hóa thôn Vạn Tuế -
xã Tân Việt
129 TÂN VIỆT B-320 PM0700U30053 108,110,Q50 11 15-17 Nhà văn hóa thôn Cam Lộ -
xã Tân Việt
130 CAM LỘ 5 PM0700U30173 143,Q0123 11 15-17
131 TÂN VIỆT C PM0700U30070 196,Q68 11 15-17 Nhà văn hóa thôn Ngọc Lộ -
xã Tân Việt
132 TÂN VIỆT D PM0700U30100 415,Q236 11 15-17 Nhà văn hóa thôn Cam Lộ -
xã Tân Việt
133 CAM LỘ 4 PM0700U30172 144,Q260 11 15-17
134 TÂN VIỆT E PM0700U30108 106,107,Q244 11 15-17 Nhà văn hóa thôn Vạn Tuế -
xã Tân Việt
135 TÂN VIỆT F PM0700U30113 198, Q264 11 15-17 Nhà văn hóa thôn Ngọc Lộ -
xã Tân Việt
136 CAM LỘ PM0700U30131 112,Q261 11 15-17 Nhà văn hóa thôn Cam Lộ -
xã Tân Việt
137 NGỌC LỘ 3 PM0700U30151 199,Q237 11 15-17 Nhà văn hóa thôn Ngọc Lộ -
xã Tân Việt
138 THANH HỒNG A PM0700U30169 262,Q17,Q096 12   Bưu điện văn hóa xã Thanh Hồng
139 THANH HỒNG B PM0700U30056 256,258,Q96 12  
140 TIÊN KIỀU PM0700U30057 259,261,Q98 12 17 Nhà văn hóa thôn Tiên Kiều -
 xã Thanh Hồng
141 THANH HỒNG 3 PM0700U30079 269,Q100 12 16 Nhà văn hóa thôn Lập Lễ -
 xã Thanh Hồng
142 THANH HỒNG 4 PM0700U30080 271,272,Q102 12   Bưu điện văn hóa xã Thanh Hồng
143 CQT TIÊN KIỀU( TH C) PM0700U30119 260,Q99 12 17 Nhà văn hóa thôn Tiên Kiều -
 xã Thanh Hồng
144 LẬP LỄ 1 PM0700U30130 268,Q101, Q284 12 16 Nhà văn hóa thôn Lập Lễ -
 xã Thanh Hồng
145 LẬP LỄ 2 PM0700U30138 265,Q97 12 16
146 LẬP LỄ 3 PM0700U30193 266,Q304 12 16
147 NHAN BẦU 4 PM0700U30171 264,Q103 12   Bưu điện văn hóa xã Thanh Hồng
148 NHAN BẦU 5 PM0700U30192 270,Q305 12  
149 TIÊN KIỀU 3 PM0700U30150 263,Q283 12 17 Nhà văn hóa thôn Tiên Kiều -
 xã Thanh Hồng
150 PHƯỢNG HOÀNG A PM0700U30086 296,Q115(s) 13 16-20 Bưu điện văn hóa xã An Phượng
151 PHƯỢNG HOÀNG B PM0700U30087 305,Q117,(đ) 13 16-20
152 PHƯỢNG HOÀNG C PM0700U30088 312,Q119(h) 13 16-20 Nhà văn hóa thôn Tứ Cường - xã An Phượng
153 PHƯỢNG HOÀNG D PM0700U30102 (H 297),(299,Q241,Q131(s)) 13 16-20 Bưu điện văn hóa xã An Phượng
154 NGOẠI ĐÀM PM0700U30117  092, Q12(đ) 13 16-20
155 PHƯỢNG ĐẦU PM0700U30118 298,Q13(h) 13 16-20 Nhà văn hóa thôn Tứ Cường - xã An Phượng
156 BÁ NỮ PM0700U30089 313,Q121,Q135(sơn) 13 16-20 Đò Sỹ - xã An Phượng
157 TỨ CƯỜNG 3 PM0700U30174 (s306),093đ,(300,302,Q226)H,Q138đ 13 16-20 Nhà văn hóa thôn Tứ Cường - xã An Phượng
158 C.QUÁ TẢI -250 PM0700U30040 1,Q07 13 18-23 Quầy thu tiền
trụ sở Điện lực
khu 1 - thị trấn
Thanh Hà 
159 T.BÌNH A -100 PM0700U30037 5,Q44,Q125 13 18-23
160 KHU 9(NGƯ ĐẠI) PM0700U30042 29,Q49 13 18-23
161 T. BÌNH C-180 PM0700U30041 025,Q25 13 18-23
162 CQT KHU 6 PM0700U30128 027,Q027 13 18-23
163  KHU 3 PM0700U30129 004,Q004 13 18-23
164 TỰ DÙNG-100 PM0700U30035 10,Q16,D07 13 18-23
165 S.VÂN ĐỘNG-250 PM0700U30036 12,Q15 13 18-23
166 KHU 6- 160 PM0700U30039 6,Q11 13 18-23
167 KHO A34- 180 PM0700U30038 8,Q14 13 18-23
168 UBND HUYỆN 2 PM0700U30027 Q30 13 18-23
169 KHU 8 PM0700U30188 9,Q009 13 18-23
170 KHU 2 PM0700U30187 3,Q48 13 18-23
171 KHU 4 PM0700U30182 002,Q128 13 18-23
172 KHU I PM0700U30136 450,Q450 13 18-23

Tác giả: Phòng Kinh doanh - PCHD ; xuất bản: 12/10/2020 01:53
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
 • Họp trực tuyến về tình hình cung cấp điện EVNNPC

 • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2022 và mục tiêu năm 2023

 • 54 năm thành lập Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

 • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2022 và mục tiêu kễ hoạch, nhiệm vụ năm 2023

 • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

 • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

 • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31

 • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

 • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

 • Tổng Công ty điện lực miền Bắc kiểm tra tiến độ dự án ĐTXD các TBA 110kV tại PC Hải Dương

 • Diễn tập PCCC năm 2021

 • "Nói KHÔNG với rác thải nhựa, nói CÓ với tiêu dùng xanh"

 • Một số hình ảnh về hoạt động của Công ty TNHH MTV Điên lực Hải Dương nhân ngày thương binh liệt sỹ 27/7/2018

Thư viện Video