Lịch GCS Công tơ và thu tiền điện

Lịch GCS Công tơ và thu tiền điện Điện lực Tứ Kỳ

STT Tên trạm Mã trạm Mã sổ Ngày ghi chỉ số Ngày thu tiền Địa điểm thu tiền
1 TBA An Nhân 1  PM1500U30057 15001 3 9,10 hàng tháng Trạm y tế thị trấn Tứ Kỳ
15002
15Q11
2 TBA An Nhân 3 PM1500U30239 15002A 3 9,10 hàng tháng Trạm y tế thị trấn Tứ Kỳ
15Q11A
3 TBA An Nhân 0  PM1500U30056 15003 3 9,10 hàng tháng Trạm y tế thị trấn Tứ Kỳ
15004
15004B
15Q12B
15Q12
4 TBA An Nhân 4 PM1500U30244 15003C 3 9,10 hàng tháng Trạm y tế thị trấn Tứ Kỳ
15Q12C
5 TBA An Nhân 2 PM1500U30177 15003A 3 9,10 hàng tháng Trạm y tế thị trấn Tứ Kỳ
15004A
15Q12A
6 TBA La Tỉnh 1  PM1500U30059 15005 5 13,14 hàng tháng Nhà văn hoá thôn La Tỉnh
15006
15Q13
7 TBA La Tỉnh 0   PM1500U30061 15007 5 13,14 hàng tháng Nhà văn hoá thôn La Tỉnh
15008
15Q14
15D15
8 TBA La Tỉnh 3 PM1500U30207 15008A 5 13,14 hàng tháng Nhà Văn Hóa La Tỉnh
15Q14A
9 TBA UB Huyện PM1500U30062 15009 5 13,14 hàng tháng Nhà văn hoá thôn La Tỉnh
15010
15Q15
10 TBA CQT UB Huyện PM1500U30193 15010A 5 13,14 hàng tháng Nhà văn hoá thôn La Tỉnh
15009A
15Q15A
11 TBA TT Quang Phục  PM1500U30053 15011 3 9,10 hàng tháng Trụ sở HTXNN Quang Phục
15Q21
15076 Nhà văn hoá thôn Thái An
15Q54
12 TBA TT Quang Phục 1 PM1500U30337 15011A 3 9,10 hàng tháng Trụ Sợ HTX NN Quang Phục
15Q21A
15159A 4 10 hàng tháng Nhà văn hoá thôn Thượng Sơn
15Q99A
13 TBA Quang Phục  PM1500U30054 15012 3 9,10 hàng tháng Trụ sở HTXNN Quang Phục
15Q16
14 TBA Minh Lộc  PM1500U30086 15013 4 11,12 hàng tháng Nhà văn hoá thôn Cự Lộc
15022
15Q19
15 TBA Minh Lộc 2 PM1500U30147 15014 4 11,12 hàng tháng Nhà văn hoá thôn Cự Lộc
15013A
15014A
15Q19A
16 TBA Minh Đức 1 PM1500U30090 15015 4 11,12 hàng tháng Nhà văn hóa thôn Phúc Lâm
15016
15Q20
17 TBA Minh Cường  PM1500U30093 15017 4 11,12 hàng tháng Nhà văn hóa thôn Phúc Lâm
15Q22
15018 4 11,12 hàng tháng Hội trường thôn Đoàn Xá
15Q23
18 TBA Đoàn Xá  PM1500U30178 15019 4 11,12 hàng tháng Hội trường thôn Đoàn Xá
15Q23A
19 TBA Ức Tải  PM1500U30092 15020 6 13,14  hàng tháng Tại quầy thu TBA Ức Tải
15Q24
20 TBA Ức Tải 2 PM1500U30225 15018A 6 13,14  hàng tháng Nhà văn hóa thôn Ức Tải
15021
15Q25A
15Q24A
21 TBA Bơm Minh Đức 2 PM1500U30091 15019A 6 13,14  hàng tháng Hội trường thôn Văn Sự
15Q25
22 TBA Bơm Minh Đức 3 PM1500U30094 15024 6 13,14  hàng tháng Hội trường thôn Vạn Tải
15Q27
15023 6 13,14  hàng tháng Hội trường thôn Trúc Văn
15Q26
23 TBA Minh Đức 4 PM1500U30235 15025 6 13,14  hàng tháng Hội trường thôn Vạn Tải
15Q27B
24 TBA Vạn Tải  PM1500U30119 15025A 6 13,14  hàng tháng Hội trường thôn Vạn Tải
15Q27A
25 TBA Toại An  PM1500U30055 15026 3 12,13 hàng tháng Hội trường UBND xã Đông Kỳ
15Q28
26 TBA Bơm Toại An PM1500U30058 15028 5 12,13 hàng tháng Hội trường UBND xã Đông Kỳ
15029
15Q29
27 TBA Toại An 2  PM1500U30182 15026A 3 12,13 hàng tháng Hội trường UBND xã Đông Kỳ
15Q28A
28 TBA Toại An 3 PM1500U30189 15027 3 12,13 hàng tháng Hội trường UBND xã Đông Kỳ
15Q28B
29 TBA Bơm Văn Tố PM1500U30096 15031 7 15,16  hàng tháng Hội trường thôn La Giang
15Q30
30 TBA La Giang  PM1500U30133 15030A 7 15,16  hàng tháng Hội trường thôn La Giang
15031A
15Q30A
31 TBA  Văn Đồng PM1500U30095 15033 7 15,16  hàng tháng Hội trường thôn Mỹ Ân
15Q31
15032 7 15,16  hàng tháng Hội trường thôn Đồng Kênh
15Q32
32 TBA Đồng Kênh PM1500U30134 15034A 7 15,16  hàng tháng Hội trường thôn Đồng Kênh
15035
15035A
15Q32A
33 TBA Đồng Kênh 2 PM1500U30232 15030 7 15,16  hàng tháng Hội trường thôn La Giang
15Q30B
34 TBA  Văn Xuyên  PM1500U30064 15036 9 17,18  hàng tháng Nhà văn hoà thôn Gia Xuyên
15Q33
35 TBA Đồng Lộc  PM1500U30203 15034 9 17,18  hàng tháng Nhà văn hoà thôn Gia Xuyên
15037
15Q33A
36 TBA Văn Tân PM1500U30066 15038 9 17,18  hàng tháng Hội trường thôn Đông Lâm
15Q34
PM1500U30066 15040 9 17,18  hàng tháng Đình thôn Nho Lâm
15041
15Q35
37 TBA Đập Đống PM1500U30069 15032A 9 17,18 hàng tháng Hội trường thôn Mỹ Ân
15Q34A
38 TBA Đông Lâm PM1500U30204 15039 9 17,18 hàng tháng Hội trường thôn  Đông Lâm
15Q34B
39 TBA Đồng Nại  PM1500U30197 15039A 9 17,18 hàng tháng Hội trường thôn  Đồng Nại
15Q35A
40 TBA TT Hưng Đạo  PM1500U30043 15042 5 12,13 hàng tháng Tại Bưu điện VH xã Hưng Đạo
15Q36
41 TBA Lạc Dục 1  PM1500U30130 15043 5 12,13 hàng tháng Tại Bưu điện VH xã Hưng Đạo
15Q37
42 TBA Tây Kỳ   PM1500U30060 15044 4 11,12 hàng tháng Nhà Văn Hoá thôn Kim Đới
15Q38
15045 4 11,12 hàng tháng Nhà Văn Hoá thôn Kim Xuyên
15Q39
15047 6 13,14  hàng tháng Nhà Văn Hoá thôn Nhân Lý
15048
15Q40
43 TBA Kim Xuyên PM1500U30131 15046 4 11,12 hàng tháng Nhà Văn Hoá thôn Kim Xuyên
15Q39A
44 TBA Nhân Lý PM1500U30339 15047A 6 13,14 hàng tháng Nhà Văn Hóa THôn Nhân Lý
15Q40A
45 TBA Tây Kỳ 2 PM1500U30063 15049 6 13,14  hàng tháng Nhà Văn Hoá thôn Hiền Sỹ
15050
15Q41
46 TBA Đại Hợp PM1500U30046 15051 7 15,16  hàng tháng Nhà Văn Hoá thôn Độ Trung
15052
15Q42
47 TBA Bơm Quảng Giang  PM1500U30128 15051A 7 15,16  hàng tháng Nhà Văn Hoá thôn Độ Trung
15Q42A
48 TBA Độ Trung PM1500U30224 15052A 7 15,16  hàng tháng Nhà Văn Hoá thôn Độ Trung
15Q42B
49 TBA Đại Hợp 2  PM1500U30099 15053 7 15,16  hàng tháng Nhà Văn Hoá thôn Báo Đáp
15054
15Q43
50 TBA Đại Hợp 3 PM1500U30241 15054 7 15,16  hàng tháng Nhà Văn Hoá thôn Độ Trung
15Q43A
51 TBA Quảng Giang  PM1500U30047 15055 9 17,18  hàng tháng Nhà Mẫu Giáo thôn Quảng Giang
15Q44
52 TBA Quảng Giang 2 PM1500U30120 15056 9 17,18  hàng tháng Nhà mẫu giáo thôn Quảng Giang
15Q44A
53 TBA Văn Vật PM1500U30230 15057 7 15,16  hàng tháng Nhà Văn Hoá thôn Văn Vật
15058
15Q45
54 TBA Nguyên Giáp  PM1500U30072 15059 7 15,16  hàng tháng Nhà Văn Hoá thôn An Quý
15060
15Q46
55 TBA Bơm Nguyễn Giáp T1 PM1500U30073 15061 7 15,16  hàng tháng Nhà Văn Hoá thôn An Quý
15062
15Q47
56 TBA An Thổ 1 PM1500U30071 15063 9 17,18  hàng tháng Nhà Văn Hoá thôn An Thổ
15064
15Q48
57 TBA An Thổ 2 PM1500U30145 15063A 9 17,18  hàng tháng Nhà Văn Hoá thôn An Thổ
15064A
15Q48A
58 TBA Quang Khải   PM1500U30098 15065 4 11,12 hàng tháng Nhà mẫu giáo Đình thôn Nhũ Tỉnh
15066
15Q49A
59 TBA Bơm Quang Khải  PM1500U30088 15068 4 11,12 hàng tháng Nhà mẫu giáo Đình thôn Nhũ Tỉnh
15Q49
15070 6 13,14  hàng tháng Hội trường thôn Tân Quang
15Q50
60 TBA Quang Khải 2 PM1500U30238 15067 6 11,12 hàng tháng Nhà mẫu giáo Đình thôn Nhũ Tỉnh
15066A
15Q49B
61 TBA Bơm Đò Đồn PM1500U30169 15070A 6 13,14 hàng thàng Hội trường thôn Tân Quang
15Q50A
62 TBA Tân Quang  PM1500U30181 15069 6 13,14  hàng tháng Hội trường thôn Tân Quang
15Q50B
63 TBA Vũ Xá PM1500U30089 15071 6 13,14  hàng tháng Hội trường thôn Vũ Xá
15072
15Q51
64 TBA HÀM HY (Thôn Bình Hàn) PM1500U30067 15073 7 15,16 hàng thàng Hội trường thôn Bình Hàn
15Q52
15233 7 15,16 hàng thàng Hội trường thôn Bình Hàn
15Q144
65 TBA Cống Cầu Xe 2 PM1500U30202 15Q144A 7 15,16 hàng thàng Hội trường thôn Bình Hàn
15234
66 TBA Bơm Bình Hàn PM1500U30150 15073A 7 15,16 hàng thàng Hội trường thôn Bình Hàn
15Q52A
67 TBA Quang Phục  PM1500U30054 15074 3 09,10  hàng tháng Nhà văn hoá thôn Thái An
15Q53
68 TBA Thái An  PM1500U30132 15075 3 09,10  hàng tháng Nhà văn hoá thôn Thái An
15075A
15Q53A
69 TBA  Mạc Xá  PM1500U30052 15077 3 09,10 hàng thàng Nhà văn hoá thôn Mạc Xá
15Q55
70 TBA Bích Cẩm  PM1500U30185 15078 3 09,10 hàng thàng Nhà văn hoá thôn Bích Cẩm
15Q56
71 TBA An Phòng  PM1500U30051 15079 5 13,14  hàng tháng Nhà văn hoá thôn An Phòng
15080
15080A
15Q57
72 TBA Bơm Đồng Tràng PM1500U30050 15081 5 13,14 hàng thàng Nhà văn hoá thôn An Giang
15Q58
73 TBA Bích Lâm  PM1500U30049 15082 5 13,14 hàng thàng Nhà văn hoá thôn Bích Lâm
15Q59
74 TBA Đồng Tràng PM1500U30048 15083 5 13,14 hàng thàng Nhà văn hoá thôn Đồng Tràng
15Q60
75 TBA Bơm Đò Neo PM1500U30036 15084 3 09,10 hàng thàng Nhà văn hoá thôn Neo Xá
15085
15Q82
76 TBA Đại Đồng  PM1500U30041 15084A 3 09,10 hàng thàng Nhà văn hoá thôn Neo Xá
15Q61
15086 3 09,10 hàng thàng Nhá  văn hoá thôn Nghĩa Xá
15087
15Q62
77 TBA Bơm Bỉnh Di PM1500U30040 15089A 5 11,12 hàng tháng Nhá  văn hoá thôn Nghĩa Xá
15Q63
15090 5 11,12 hàng tháng Nhà văn hoá thôn Nghĩa Dũng
15Q64
78 TBA Nghĩa Xá 1 PM1500U30038 15089 5 11,12 hàng tháng Nhà văn hoá thôn Nghĩa Xá
15089B
15Q63A
79 TBA Nghĩa Xá 2 PM1500U30192 15088 5 11,12 hàng tháng Nhà văn hoá thôn Nghĩa Xá
15Q63B
80 TBA  Nghĩa Dũng PM1500U30149 15090A 5 11,12 hàng tháng Nhà văn hoá thôn Nghĩa Dũng
15091A
15Q64A
81 TBA Nghĩa Dũng 2 PM1500U30338 15042A 5 11,12 hàng tháng Tại quầy TBA TT Hưng Đạo
15Q36A
15091 Nhà văn hoá thôn Nghĩa Dũng
15Q64B
82 TBA Ngọc Lặc 1 PM1500U30075 15092 7 15,16 hàng tháng Nhà văn hoá thôn Ngọc Lặc
15092A
15Q65
83 TBA Ngọc Lặc 2  PM1500U30129 15094 7 15,16 hàng thàng Nhà văn hoá thôn Ngọc Lặc
15Q65A
84 TBA Ngọc Lặc 3 PM1500U30335 15093 7 15,16 hàng thàng Nhà văn hoá thôn Ngọc Lặc
15Q65B
85 TBA Bơm Ngọc Sơn  PM1500U30199 15094A 7 15,16 hàng thàng Nhà văn hoá thôn Ngọc Lặc
15Q66B
86 TBA  Phạm Xá  1 PM1500U30077 15095 9 17,18 hàng tháng Nhà văn hoá thôn Phạm Xá
15096
15Q66
87 TBA  Phạm Xá  2 PM1500U30175 15095A 9 17,18 hàng thàng Nhà văn hoá thôn Phạm Xá
15097
15Q66A
88 TBA  Mỹ Xá PM1500U30074 15098 9 17,18 hàng tháng Nhà văn hoá thôn Mỹ Xá
15098A
15Q67
89 TBA Mỹ Xá 2 PM1500U30166 15099 9 17,18 hàng tháng Nhà văn hoá thôn Mỹ Xá
15100
15Q67A
90 TBA Hà Kỳ PM1500U30100 15103A 7 15.16 hàng thàng Nhà văn hoá thôn Hà Hải
15Q68A
91 TBA Hà Hải 1 PM1500U30083 15101 7 15,16 hàng tháng Nhà văn hoá thôn Hà Hải
15103
15Q68
92 TBA Hà Hải 2   PM1500U30174 15102 7 15.16 hàng thàng Nhà văn hoá thôn Hà Hải
15102A
15Q68B
93 TBA Đồng Bông  PM1500U30087 15104 7 15,16 hàng thàng Nhà văn hoá thôn Trach Lộ
15Q69
94 TBA Trạch Lộ 3 PM1500U30227 15105 7 15,16 hàng thàng Nhà văn hoá thôn Trach Lộ
15Q70
95 TBA Đại Hà 3 PM1500U30226 15104A 7 15,16 hàng thàng Nhà văn hoá thôn Đại Hà
15Q69A
96 TBA  Đại Hà 1 PM1500U30084 15106 9 17,18 hàng tháng Nhà văn hoá thôn Đại Hà
15107
15Q71
97 TBA Đại Hà 2 PM1500U30168 15106A 9 17,18 hàng tháng Nhà văn hoá thôn Đại Hà
15107A
15Q71A
98 TBA Trạch Lộ 1 PM1500U30085 15108 9 17,18 hàng tháng Nhà văn hoá thôn Trạch Lộ
15109
15Q72
99 TBA Trạch Lộ 2 PM1500U30188 15108A 9 17,18 hàng thàng Nhà văn hoá thôn Trach Lộ
15Q72A
100 TBA Hữu Trung  PM1500U30080 15110 7 15,16 hàng thàng Nhà Trẻ thôn Hữu Trung
15111
15Q73
101 TBA B Cống Gạch T2  PM1500U30082 15112 7 15,16 hàng thàng Nhà văn hoá thôn Bình Cách
15113
15Q74
102 TBA Bình Cách  PM1500U30171 15112A 7 15,16 hàng thàng Nhà văn hoá thôn Bình Cách
15113A
15Q74A
103 TBA Tri Lễ  PM1500U30101 15114 7 15,16 hàng thàng Nhà văn hoá thôn Tri Lễ
15Q75
104 TBA Tri Lễ 2 PM1500U30237 15115 7 15,16 hàng thàng Nhà văn hoá thôn Tri Lễ
15Q75A
105 TBA Bơm Cống Gạch T1 PM1500U30079 15116 9 17,18 hàng tháng Nhà văn hoá thôn Hàm Cách
15Q76
106 TBA Hàm Cách PM1500U30173 15116A 9 17,18 hàng thàng Nhà văn hoá thôn Hàm Cách
15117
15Q76A
107 TBA TĐC Hà Thanh PM1500U30081 15118 9 17,18 hàng thàng Nhà văn hoá thôn Kiều Long
15Q77
108 TBA Kiều Long PM1500U30165 15118A 9 17,18 hàng thàng Nhà văn hoá thôn Kiều Long
15Q77A
109 TBA Cống An Thổ  PM1500U30070 15119 9 17,18 hàng thàng Nhà văn hoá thôn Thanh Bình
15Q78
110 TBA Thanh Bình  PM1500U30172 15119A 9 17,18 hàng thàng Nhà văn hoá thôn Thanh Bình
15Q78A
111 TBA Thanh Kỳ 1 PM1500U30065 15120 7 15,16 hàng tháng Nhà văn hoá thôn Thanh Kỳ
15122
15Q79
112 TBA Thanh Kỳ 3 PM1500U30205 15120A 7 15,16 hàng tháng Nhà văn hoá thôn Thanh Kỳ
15Q79B
113 TBA Thanh Kỳ 2 PM1500U30068 15121 7 15,16 hàng tháng Nhà văn hoá thôn Thanh Kỳ
15122A
15Q79A
114 TBA  An Định PM1500U30097 15123 9 17,18 hàng tháng Nhà văn hoá thôn An Định
15124
15Q80
115 TBA An Định 2 PM1500U30231 15124A 9 17,18 hàng tháng Nhà văn hoá thôn An Định
15Q80A
116 TBA An Lao  PM1500U30200 15125 9 17,18 hàng tháng Nhà văn hoá thôn An Lao
15126
15Q81
117 TBA Bơm Bình Hàn PM1500U30151 15125A 9 17,18 hàng thàng Nhà văn hoá thôn An Lao
15Q81A
118 TBA Lạc Dục PM1500U30130 15127 17 24,25 hàng tháng Nhà văn hoá thôn Lạc Dục
15128
15Q83
119 TBA Bơm Lạc Dục 560 PM1500U30044 15130 17 24,25 hàng tháng Nhà văn hoá thôn Lạc Dục
15Q84
120 TBA Lạc Dục 3  PM1500U30102 15128A 17 24,25 hàng tháng Nhà văn hoá thôn Lạc Dục
15129
15Q83A
121 TBA Lạc Dục 4 PM1500U30215 15127A 17 24,25 hàng tháng Nhà văn hoá thôn Lạc Dục
15Q84A
122 TBA Ô MỄ 1 PM1500U30045 15132 18 26,27 hàng tháng Nhà văn hoá thôn Ô Mễ
15133
15Q85
123 TBA Ô MỄ  2  PM1500U30039 15131 18 26,27 hàng tháng Nhà văn hoá thôn Ô Mễ
15Q85A
124 TBA Ô MỄ  3  PM1500U30186 15132A 18 26,27 hàng tháng Nhà văn hoá thôn Ô Mễ
15Q85B
125 TBA Ô Mễ 4 PM1500U30340 15043A 5 26,27 hàng tháng Nhà văn hoá thôn Ô Mễ
15Q37A
15131A 18
15Q85C
126 TBA Bơm Mỗ Đoạn PM1500U30078 15134 17 24,25 hàng tháng Nhà văn hoá thôn Mỗ Đoạn
15Q86
127 TBA Phương Quất  PM1500U30076 15135 17 24,25 hàng tháng Nhà văn hoá thôn Phương Quất
15Q87
128 TBA Phương Quất 2 PM1500U30236 15135A 17 24,25 hàng tháng Nhà văn hoá thôn Phương Quất
15Q87A
129 TBA Bơm Bỉnh Di PM1500U30037 15136 17 24,25 hàng tháng Nhà văn hoá thôn Mỗ Đoạn
15Q88
130 TBA Kỳ Sơn  PM1500U30118 15172 15 21,22 hàng tháng Nhà văn hoá thôn Bỉnh Di
15173
15Q106
131 TBA Xuân Nẻo1 PM1500U30103 15137 16 22,23 hàng tháng Đình thôn Xuân Nẻo
15138
15139
15Q89
132 TBA Xuân Nẻo 4 PM1500U30214 15137A 16 22,23 hàng tháng Đình thôn Xuân Nẻo
15Q90A
133 TBA Xuân Nẻo 3 PM1500U30104 15140 16 22,23 hàng tháng Đình thôn Xuân Nẻo
15Q90
134 TBA Xuân Nẻo 2 PM1500U30135 15138A 16 22,23 hàng tháng Đình thôn Xuân Nẻo
15139A
15Q89A
135 TBA  Gạch Bình Lãng PM1500U30105 15141 7 15,16 hàng tháng Đình làng thôn Thượng Hải
15142
15Q91
136 TBA Bình Lãng  PM1500U30106 15143 7 15,16 hàng tháng Đình làng thôn Thượng Hải
15144
15Q92
137 TBA Thượng Hải PM1500U30220 15144A 7 15,16 hàng tháng Đình làng thôn Thượng Hải
15Q92A
138 TBA Đông Phong  PM1500U30107 15145 9 17,18 hàng tháng Nhà văn hoá thôn Đông Phong
15146
15Q93
139 TBA Đông Phong 2 PM1500U30217 15148 9 17,18 hàng tháng Nhà văn hoá thôn Đông Phong
15146A
15Q93A
140 TBA Xóm Trại Bình Lãng PM1500U30108 15147 9 17,18 hàng tháng Nhà văn hoá thôn Đông Phong
15Q94
141 TBA Nghi Khê  PM1500U30109 15149 4 09,10 hàng tháng Nhà văn hoá thôn Nghi Khê
15149A
15151
15Q95
142 TBA TÂN KỲ  PM1500U30110 15152 4 09,10 hàng tháng Nhà văn hoá thôn Nghi Khê
15150
15Q96
143 TBA Nghi Khê 2 PM1500U30184 15153 4 09,10 hàng tháng Nhà văn hoá thôn Nghi Khê
15151A
15Q96A
144 TBA Ngọc Lâm  PM1500U30111 15154 6 11,12 hàng tháng Nhà văn hoá thôn Ngọc Lâm
15155
15Q97B
15Q97
145 TBA Bơm Tân Kỳ   PM1500U30112 15156 6 11,12 hàng tháng Nhà văn hoá thôn Ngọc Lâm
15157
15Q98
146 TBA  Ngọc Lâm 2 PM1500U30148 15157B 6 11,12 hàng tháng Nhà văn hoá thôn Ngọc Lâm
15157A
15Q98A
147 TBA Ngọc Lâm 4 PM1500U30223 15156A 6 11,12 hàng tháng Nhà văn hoá thôn Ngọc Lâm
15Q98B
148 TBA Ngọc Lâm 3 PM1500U30190 15154A 6 11,12 hàng tháng Nhà văn hoá thôn Ngọc Lâm
15Q97A
149 TBA Tái Sơn 1 PM1500U30113 15158 4 09 hàng tháng Nhà văn hoá thôn Thượng Sơn
15159
15Q99
150 TBA Thượng Sơn PM1500U30221 15158A 4 09 hàng tháng Nhà văn hoá thôn Thượng Sơn
15160A
15Q99B
151 TBA Thiết Tái PM1500U30176 15160 4 09 hàng tháng Nhà văn hoá thôn Thiết Tái
15161
15Q100
152 TBA Tái Sơn  2  PM1500U30117 15162 4 10 hàng tháng Nhà văn hoá thôn Trung Sơn
15163
15Q101
153 TBA Tái sơn 3 PM1500U30196 15164 4 10 hàng tháng Nhà văn hoá thôn Ngọc Chấn
15165
15Q102
154 TBA Phượng Kỳ   PM1500U30114 15167 7 12,13 hàng tháng Nhà văn hoá thôn 
15Q103
155 TBA Cự Đà  PM1500U30195 15166 7 12,13 hàng tháng Nhà văn hoá thôn 
15Q103A
156 TBA Tứ Kỳ Hạ  PM1500U30115 15168 7 12,13 hàng tháng Nhà Văn Hoá thôn Tứ Kỳ Hạ
15169
15Q104
157 TBA Phượng Kỳ 3 PM1500U30219 15167A 7 12,13 hàng tháng Nhà Văn Hoá thôn Tứ Kỳ Hạ
15168A
15Q104A
158 TBA Bơm Phượng Kỳ PM1500U30116 15170 9 14,15 hàng tháng Nhà văn Hoá thôn Như Lâm
15171
15Q105
159 TBA Phượng Kỳ 2 PM1500U30218 15170A 9 14,15 hàng tháng Nhà văn Hoá thôn Như Lâm
15Q105A
160 TBA Tiên Động 1 PM1500U30121 15174 7 13,14 hàng tháng Nhà văn hoá thôn Quan Lộc
15175
15Q107
161 TBA Bơm Tiên Động 2 PM1500U30122 15176 7 13,14 hàng tháng Nhà văn hoá thôn Quan Lộc
15Q108
162 TBA  Đống Lương  PM1500U30123 15177 7 13,14 hàng tháng Nhà văn hoá thôn Quan Lộc
15178
15Q109
163 TBA Tiên Động  3 PM1500U30124 15179 8 13,14 hàng tháng Đình làng thôn Hoà Nhuệ
15180
15180A
15Q110
164 TBA Đoàn Khê  PM1500U30125 15181 9 15,16 hàng tháng Nhà văn hoá thôn Đoàn Khê
15Q111
165 TBA Đoàn Khê 2  PM1500U30126 15182 9 15,16 hàng tháng Nhà văn hoá thôn Đoàn Khê
15Q112
166 TBA Thủy Sản Tiên Động PM1500U30138 15189 9 15,16 hàng tháng Nhà văn hoá thôn Đoàn Khê
15Q116
167 TBA Đồng Bào  PM1500U30127 15183 9 15,16 hàng tháng Nhà văn hoá thôn Đồng Bào
15184
15Q113
168 TBA ĐÔN GIÁO 1 PM1500U30136 15185 9 17.18 hàng tháng Nhà văn hoá thôn Đôn Giáo
15186
15Q114
169 TBA Đôn Giáo 2 PM1500U30183 15185A 9 17.18 hàng tháng Nhà văn hoá thôn Đôn Giáo
15186A
15Q114A
170 TBA TẤT HẠ PM1500U30137 15187 9 17.18 hàng tháng Nhà văn hoá thôn Tất Hạ
15188
15Q115
171 TBA Cống Cầu Xe  PM1500U30139 15190 6 13, 14 hàng tháng Nhà văn hoá thôn Cầu Xe
15Q117
172 TBA CẦU XE  PM1500U30140 15191 6 13, 14 hàng tháng Nhà văn hoá thôn Cầu Xe
15Q118
173 TBA ĐỒNG MUI PM1500U30141 15193 6 13, 14 hàng tháng Nhà văn hoá thôn An Hưng, Thôn Mũ
15Q119
174 TBA An Hưng PM1500U30229 15192 6 13, 14 hàng tháng Nhà văn hoá thôn An Hưng, Thôn Mũ
15Q119A
175 TBA BƠM QUANG TRUNG  PM1500U30142 15194 6 13, 14 hàng tháng Nhà văn hoá thôn An Hộ
15Q120
176 TBA Bơm Quang Trung 2 (T2) PM1500U30216 15195 6 13,14 hàng tháng Nhà văn hóa An Hộ
15Q120A
177 TBA Quang Trung PM1500U30143 15197 4 11,12 hàng tháng Nhà văn hoá thôn Mậu Công
15Q121
178 TBA Mậu Công PM1500U30234 15196 4 11,12 hàng tháng Nhà văn hoá thôn Mậu Công
15Q121B
179 TBA An Vĩnh PM1500U30194 15198 4 11.12 hàng tháng Nhà Văn hóa Thôn Mậu Công
15199
15Q121A
180 TBA RỌC TRONG PM1500U30144 15200 4 11,12 hàng tháng Nhà văn hoá thôn An Tứ , Tứ Hạ
15Q122
181 TBA An Tứ PM1500U30228 15201 4 11,12 hàng tháng Nhà văn hoá thôn An Tứ , Tứ Hạ
15Q122A
182 TBA Bơm Cộng Lạc PM1500U30146 15202 7 15,16 hàng tháng Nhà văn hoá thôn Tất Thượng
15203
15Q123
183 TBA Tất Thượng PM1500U30336 15203A 7 15,16 hàng tháng Nhà văn hoá thôn Tất Thượng
15Q123A
184 TBA Nguyên Giáp 2 PM1500U30152 15205 12 19,20 hàng tháng Nhà văn hoá phố Quý Cao
15Q124
15206 12 20 hàng tháng Nhà văn hoá thôn Quý Cao
15Q125
185 TBA Nguyên Giáp 3 PM1500U30240 15206A 12 20 hàng tháng Nhà văn hoá thôn Quý Cao
15Q125A
186 TBA Quý Cao PM1500U30201 15204 12 20 hàng tháng Nhà văn hoá thôn Quý Cao
15Q124A
187 TBA An Tân (Thôn An Tân) PM1500U30180 15207 12 19 hàng tháng Nhà văn hoá thôn Đống Phú
15Q126
15208 12 19 hàng tháng Nhà văn hoá thôn An Tân
15Q127
188 TBA La Xá PM1500U30157 15209 6 18 hàng tháng Nhà văn hoá thôn La Xá
15Q128
189 TBA La Xá 2 PM1500U30245 15209A 6 18 hàng tháng Nhà văn hoá thôn La Xá
15Q128A
190 TBA Cao La PM1500U30159 15210 6 17 hàng tháng Nhà văn hoá thôn Cao La
15Q129
191 TBA Dân Chủ  PM1500U30158 15211 6 18 hàng tháng Nhà văn hoá thôn Đồng Bình
15Q130
  TBA Đồng Bình PM1500U30246 15211A 6 18 hàng tháng Nhà văn hoá thôn Đồng Bình
192 15Q130A
192 TBA An Lại PM1500U30160 15213 6 17, 18 hàng tháng Nhà văn hoá thôn An Lại
15214
15215
15Q131
193 TBA An Lại 2 PM1500U30222 15212 6 17, 18 hàng tháng Nhà văn hoá thôn An Lại
15212A
15Q131A
194 TBA Bơm Đò Bía PM1500U30154 15216 8 18 hàng tháng Nhà văn hoá thôn Mạc
15Q132
15217 8 17 hàng tháng Nhà văn hoá thôn Ngái
15Q133
195 TBA Thôn Mạc PM1500U30206 15216A 8 18 hàng tháng Nhà văn hoá thôn Mạc
15Q132A
196 TBA Mỹ Đức PM1500U30191 15217A 8 17 hàng tháng Nhà văn hoá thôn Ngái
15Q133A
197 TBA Bơm Gồm PM1500U30153 15219 8 17, 18 hàng tháng Nhà văn hoá thôn Gồm 
15Q134
198 TBA Kiêm Tân PM1500U30179 15218A 8 17, 18 hàng tháng Nhà văn hoá thôn Gồm 
15219A
15Q134A
199 TBA Kiêm Tân 2 PM1500U30233 15218 8 17, 18 hàng tháng Nhà văn hoá thôn Gồm 
15Q134B
200 TBA Ngọc Kỳ 1 PM1500U30155 15220 16 22, 23 hàng tháng Nhà văn hoá thôn Tứ Kỳ Thượng
15Q135
201 TBA Ngọc Ký 3 PM1500U30198 15221 16 22,23 hàng tháng Nhà văn hoá thôn Tứ Kỳ Thượng
15Q135A
202 TBA Ngọc Trại  PM1500U30164 15222 16 23 hàng tháng Nhà văn hoá thôn Ngọc Trại
15Q136
203 TBA Ngọc Kỳ 2  PM1500U30156 15223 16 22 hàng tháng Nhà văn hoá thôn Kim Đôi
15Q137
15224 16 22 hàng tháng Nhà văn hoá thôn Ngọc Lý
15Q138
204 TBA Đại Đình PM1500U30163 15225 16 22, 23 hàng tháng Nhà văn hoá thôn Đại Đình
15225A
15Q139
205 TBA Tứ Xuyên  PM1500U30161 15227 4 11,12 hàng tháng Nhà văn hoá thôn Quảng Xuyên
15228
15Q140
206 TBA Quảng Xuyên PM1500U30187 15226 4 11, 12 hàng tháng Nhà văn hoá thôn  Quảng Xuyên
15Q143
207 TBA Trại Vực  PM1500U30162 15230 6 13, 14 hàng tháng Nhà văn hoá thôn Trại Vực
15231
15Q141
208 TBA Bơm Tứ Xuyên PM1500U30170 15231A 6 13, 14 hàng tháng Nhà văn hoá thôn  Trại Vực
15Q141A
209 TBA TĐC Tứ Xuyên  PM1500U30167 15229 6 13, 14 hàng tháng Nhà văn hoá thôn Làng Vực
15232
15Q142
210 TBA Ngọc Lâm 5 PM1500U30242 15154 6 11,12 hàng tháng Nhà văn hoá thôn Ngọc Lâm
15Q97
211 TBA Xuân Nẻo 5 PM1500U30243 15138A 16 22,23 hàng tháng Đình thôn Xuân Nẻo
15Q89B

Tác giả: Phòng Kinh doanh - PCHD ; xuất bản: 12/10/2020 01:58
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
 • trực tuyến “EVNNPC đồng hành cùng khách hàng sử dụng điện”

 • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

 • Nghiệm thu đóng điện TBA 110kV Kim Thành

 • Hướng dẫn khách hàng dùng phần mềm trên điện thoại Smartphone để thanh toán tiền điện

 • Đóng điện thành công MBA T2 110kV - Cẩm Điền

 • Xử lý vi phạm HLLĐCA 110kV E8.15

 • PC Hải Dương huấn luyện nghiệp vụ PCCC năm 2021

 • PCHD hoàn thành số hóa 100% hợp đồng mua bán điện sinh hoạt

 • PCHD -cuộc cách mạng chuyển đổi số và ứng dụng CNKH.4.0

 • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

 • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

 • Công ty Điện lực Hải Dương tổng kết công tác Kinh doanh

 • Diễn tập PCCC năm 2021

 • Huấn luyện CBCNV Điện lực trong công tác CHCN

 • Tổng Công ty điện lực miền Bắc kiểm tra tiến độ dự án ĐTXD các TBA 110kV tại PC Hải Dương

 • Công ty Điện lực Hải Dương phấn đấu hoàn thành toàn diện các mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2021

 • Công ty Điện lực Hải Dương phối hợp cấp căn cước công dân có gắn chip điện tử cho người lao động

 • PC Hải Dương khẩn trương triển khai các biện pháp phòng chống dịch khi có CBCNV nhiễm bệnh

 • PC Hải Dương đẩy mạnh các dịch vụ điện trực tuyến trong thời gian cách ly xã hội toàn tỉnh

 • PC Hải Dương – Điện lực Chí Linh khẩn trương đảm bảo cấp điện cho bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân Covid-19

 • Công ty Điện lực Hải Dương thăm hỏi động viên người lao động trong tâm dịch thành phố Chí Linh

 • "Nói KHÔNG với rác thải nhựa, nói CÓ với tiêu dùng xanh"

 • Tổng kết công tác Công đoàn

 • Một số hình ảnh về hoạt động của Công ty TNHH MTV Điên lực Hải Dương nhân ngày thương binh liệt sỹ 27/7/2018

 • Rửa sứ tại trạm 110 kV Nhị Chiểu

 • Hội nghị Tổng kết SXKD năm 2018

 • Giải bóng đá CNVC - LĐ năm 2018

 • Chương trình giao lưu gắn kết lan tỏa Văn hóa EVNNPC

 • Huấn luyện rửa sứ bằng vòi phun áp lực

 • Ảnh rửa sứ hotline ngày 01.6.2018

 • Giờ trái đất 2018

 • Thăm tặng quà Bà Mẹ Việt Nam anh hùng năm 2017

 • Tri ân Khách hàng năm 2017

 • Mitting kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ 08/3 năm 2017

 • Tuần Lễ hồng EVN 2017 tại PC Hải Dương

 • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD 2016

 • Trung thu 2016

 • Phát động Chương trình 5S

 • Sức tàn phá của trận giông lốc ở Đại Đức - Kim Thành ngày 03/8/2016

 • Một số hình ảnh về sự cố do bão số 1 – Mirinae ngày 28/7/2016 gây ra

 • Thí nghiệm định kỳ trạm 110kV Phúc Điền (E8.15)

 • Tổng kết hoạt động ATVSV 2015

 • Kỷ niệm 47 năm ngày thành lập Công ty

 • Diễn tập PCCC 2016

 • Giờ trái đất 2016

 • Mitting kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3

 • Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND, HĐND tỉnh thăm và chúc Tết Công ty

 • Hội nghị Tổng kết công tác Công đoàn 2015 và triển khai nhiệm vụ 2016

 • Điện lực Thanh Hà tri ân khách hàng

 • Huấn luyện CBCNV Điện lực trong công tác CHCN

Thư viện Video