Lịch GCS của khách hàng sau TBA công cộng

Lịch GCS công tơ và thu tiền điện - ĐL Nam Sách

 

STT Tên TBA Mã TBA Mã sổ GCS Ngày ghi chỉ số Ngày thu tiền Địa điểm thu tiền
1 Đồng Lạc A PM0500U30216 5046 2 5 NVH thôn Miếu Lãng, xã Đồng Lạc, huyện Nam Sách
5050
05Q48
05Q53
2 Trâm Kiều PM0500U30151 05050A 2 5 NVH thôn Trâm Kiều, xã Đồng Lạc, huyện Nam Sách
05Q78
3 Đồng Lạc E PM0500U30154 05Q25 2 5 NVH thôn Miếu Lãng, xã Đồng Lạc, huyện Nam Sách
5017
4 Đồng Lạc F PM0500U30188 05Q63 2
5024
05Q47
5 Hảo Thôn PM0500U40106 05Q50 2 5 NVH thôn Hảo Thôn, xã Đồng Lạc, huyện Nam Sách
05D06
5048
05Q57
6 Đông Duệ PM0500U40119 05Q75 2 6 NVH thôn Đông Duệ, xã Đồng Lạc, huyện Nam Sách
5045
05Q76
7 Trâm Sơn PM0500U30110 05Q71 3 5 NVH thôn Trâm Kiều, xã Đồng Lạc, huyện Nam Sách
5052
8 Licoji 18 PM0500U40118 05Q74 2 5 NVH thôn Hảo Thôn, xã Đồng Lạc, huyện Nam Sách
05002B
05002C
05Q74A
9 Nam Quang PM0500U40141 05Q104C 2
10 Ki ốt 1 PM0500U40142 05Q104C 2
5078
11 Ki ốt 2 PM0500U40148 05Q104A 2
05078A
12 Quan Đình PM0500U30157 05Q26 2 6 NVH thôn Quan Đình, xã Đồng Lạc, huyện Nam Sách
5016
05Q26A
13 Quan Đình 2 PM0500U40158 05016A 2
05Q57
14 Tháp Phan PM0500U40111 05Q61 2 6 NVH thôn Tháp Phan, xã Đồng Lạc, huyện Nam Sách
05Q67
5053
15 Tháp Phan 2 PM0500U40150 5081 2
5082
05Q54
05Q48
16 Nhân lễ PM0500U30192 05Q64 3 7 NVH thôn Nham Cáp, xã Đồng Lạc, huyện Nam Sách
5035
17 Trúc khê  PM0500U30154 05Q08 3 6 NVH thôn Trúc Khê, xã Đồng Lạc, huyện Nam Sách
5015
18 CQT Trúc khê  PM0500U30123 05Q87 3 6
5066
05Q67
19 Cá La PM0500U30217 05Q49 3 7 NVH thôn Nham Cáp, xã Đồng Lạc, huyện Nam Sách
5047
20 Nam Chính 1 PM0500U30206 05Q38 5 12 Bưu điện xã Nam Chính
5036
21 Nam Chính 2 PM0500U30207 05Q39 5
5037
22 Nam Chính 3 PM0500U30208 05Q40 5 11 NVH thôn An Thường, xã Nam Chính, huyện Nam Sách
5038
23 Nam Chính 4 PM0500U30209 05Q41 5 11 NVH thôn Hoàng Xá, xã Nam Chính, huyện Nam Sách
5039
24 Bịch Đông PM0500U30116 05Q55 5 12 Bưu điện xã Nam Chính
5061
25 Trại Thượng PM0500U30126 05Q93 5 11 NVH thôn An Thường, xã Nam Chính, huyện Nam Sách
5069
26 Hoàng Xá PM0500U30132 05Q94 5 11 NVH thôn Hoàng Xá, xã Nam Chính, huyện Nam Sách
5010
27 Nam Chính TT PM0500U30205 05Q58 5 NVH thôn Hoàng Xá, xã Nam Chính, huyện Nam Sách
28 Ngô Đồng PM0500U30114 05Q04 9 14 NVH thôn Ngô Đồng, xã Nam Hưng, huyện Nam Sách
05Q52
5025
29 Ngô Đồng 2 PM0500U30159 05027A 9
05Q69
30 Nam Hưng B   05Q28 9 14 NVH thôn Trần Xá, xã Nam Hưng, huyện Nam Sách
PM0500U30195 5026
31 Nam Hưng D   05Q29 9 14 NVH thôn Ngô Đồng, xã Nam Hưng, huyện Nam Sách
PM0500U30196 5027
32 Nam Hưng E   05Q30 9 15 NVH thôn Linh Xá, xã Nam Hưng, huyện Nam Sách
PM0500U30197 5028
33 Nam Hưng G   05Q31 9 11 NVH thôn Trần Xá, xã Nam Hưng, huyện Nam Sách
PM0500U30199 5029
34 Trần Xá   05Q72 9
PM0500U30117 5062
35 CQT Trần Xá    05Q86 9
PM0500U30122 5065
36 Linh Xá PM0500U30121 05Q85 9 15 NVH thôn Linh Xá, xã Nam Hưng, huyện Nam Sách
5064
37 Linh Xá 2   05Q97 9
PM0500U30133 5070
38 Mạc Thị Bưởi   05Q12 10 15 Trụ sở Ngân hàng Viettinbank
PM0500U30187 5001
39 La Văn Cầu 560   05Q11 10
PM0500U30198 5009
40 La Văn Cầu 400   05Q62 10
PM0500U30108 5054
41 Phố Chè   05Q21 10
PM0500U3053 2012
42 Nguyễn Văn Trỗi   05Q65 10
PM0500U30112 5055
43 Quốc Trị   05Q13 10
PM0500U30193 5005
44 Nguyễn Đức Sáu   05Q09 10
PM0500U30128 5007
45 Tăng Âm   05Q56 10
PM0500U30127 5011
46 Hùng Vương   05Q20 10
PM0500U30129 5008
47 Tụ Dùng   05Q20A 10
PM0500U30155 05D05
48 Hoàng Hanh   05Q14 14 18 Trụ sở Ngân hàng Viettinbank
  5002
PM0500U30189 05Q14A
  05002A
49 Nhân Hưng   05Q19 14
PM0500U30215 5003
50 Nhân Lý 2   05Q06A 14
  05006A
PM0500U30144 05Q06B
  05006B
51 Nhân Lý   05Q06 14
PM0500U30191 5006
52 Đồng Khê   05Q24 14
PM0500U30194 5014
53 Đồng Khê 2   05Q24A 14
  05013A
PM0500U30143 05Q24B
  05013B
54 Nhân Đào PM0500U30130 05Q10 14
5004
55 Phú Điền 1   05Q32 11 17 NVH thôn Lý Văn, xã Phú Điền, huyện Nam Sách
PM0500U30200 5030
56 Phú Điền 2   05Q33 11 18 NVH thôn Kim Khê, xã Phú Điền, huyện Nam Sách
  05Q69
PM0500U30202 5031
57 Phú Điền 3   05Q34 11 18 NVH thôn Lâm Xá, xã Phú Điền, huyện Nam Sách
PM0500U30203 5032
58 Phú Điền 4   05Q35 11 17 NVH thôn Lâm Xuyên, xã Phú Điền, huyện Nam Sách
PM0500U30204 5033
59 Lý Văn   05Q36 11 17 NVH thôn Phú Xuyên, xã Phú Điền, huyện Nam Sách
PM0500U30201 5034
60 Kim Bảng   05Q68 11 17 NVH thôn Kim Bảng, xã Phú Điền, huyện Nam Sách
PM0500U40115 5057
61 Lâm Xuyên PM0500U30135 05Q95 11 17 NVH thôn Lâm Xuyên, xã Phú Điền, huyện Nam Sách
05Q98
5071
5018
62 Lâm Xuyên 2 PM0500U30152 05033A 11
05Q79
63 Phong Trạch PM0500U30134 05Q96 11 18 NVH thôn Phong Trạch, xã Phú Điền, huyện Nam Sách
5072
64 Hiệp Cát 560 PM0500U30162 05Q23 12 16 NVH thôn Kim Độ, xã Hiệp Cát, huyện Nam Sách
5019
65 Đức Trung PM0500U30190 05Q02 12 16 NVH thôn Đại Lã, xã Hiệp Cát, huyện Nam Sách
05019B
05Q37
66 Kim Độ PM0500U30136 05Q99 12 16 NVH thôn Kim Độ, xã Hiệp Cát, huyện Nam Sách
5073
67 Đại lã PM0500U30137 05Q100 12 16 NVH thôn Đại Lã, xã Hiệp Cát, huyện Nam Sách
5074
68 Tân Lập PM0500U40147 05Q15 13 16 NVH Kim, xã Cộng Hòa, huyện Nam Sách
5020
69 Xóm Kim PM0500U30160 05Q27 13 16 NVH Kim, xã Cộng Hòa, huyện Nam Sách
5021
70 CQT Xóm Kim  PM0500U30124 05Q88 13
5067
71 Xóm Giáp PM0500U30145 05Q17 13 16 NVH Giáp, xã Cộng Hòa, huyện Nam Sách
5022
72 CQT Xóm Giáp    05Q89 13
PM0500U30125 5068
73 Xóm Xuân PM0500U30161 05Q22 13 17 NVH Xuân, xã Cộng Hòa, huyện Nam Sách
5023
74 Chi Đoan 1   05Q51 13 17 NVH Chi Đoan, xã Cộng Hòa, huyện Nam Sách
PM0500U30146 5049
75 Chi Đoan 2   05Q59 13
PM0500U30109 5051
76 Chi Đoan 3   05Q101 13
PM0500U30138 5075
77 An Điền 1 PM0500U30107 05Q91 13 16 NVH Kim + Giáp + Xuân, xã Cộng Hòa, huyện Nam Sách
5058
05Q92
5059
05Q103A
5060
78 An Điền 2 PM0500U30139 05Q102 13 16 NVH Giáp + Xuân, xã Cộng Hòa, huyện Nam Sách
5077
05Q103A
05077A
79 Chi Đoan 4 PM0500U30163 05Q82 13 17 NVH Chi Đoan, xã Cộng Hòa, huyện Nam Sách
5079
80 Minh Tân A PM0500U30210 05Q42 14 19 NVH thôn Uông Thượng, xã Minh Tân, huyện Nam Sách
5040
81 Minh Tân 2 PM0500U30211 05Q43 14 19 NVH Mỹ Xá, xã Minh Tân, huyện Nam Sách
5041
82 Minh Tân 3 PM0500U30212 05Q44 14 20 NVH Đông Chùa, xã Minh Tân, huyện Nam Sách
5042
83 Minh Tân 4 PM0500U30213 05Q45 14 19 NVH Hùng Thắng, xã Minh Tân, huyện Nam Sách
5043
84 Uông Hạ PM0500U30214 05Q46 14 20 NVH thôn Uông Hạ, xã Minh Tân, huyện Nam Sách
5044
85 Mạc Xá PM0500U30113 05Q66 14 19 NVH Mạc Xá, xã Minh Tân, huyện Nam Sách
05Q81
5056
86 Hùng Thắng PM0500U30131 05Q70 14 19 NVH Hùng Thắng, xã Minh Tân, huyện Nam Sách
5014
05Q80
87 Uông Thượng PM0500U30140 05Q07 14 19 NVH thôn Uông Thượng, xã Minh Tân, huyện Nam Sách
05Q54
05Q60
5076
88 CQT  Uông Hạ PM0500U30120 05Q77 14 20 NVH thôn Uông Hạ, xã Minh Tân, huyện Nam Sách
5063
05Q78
89 Xóm Đông PM0500U30149 05Q73 14 20 NVH Đông Chùa, xã Minh Tân, huyện Nam Sách

Tác giả: Theo Phòng KD ; xuất bản: 12/10/2020 02:17
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Họp trực tuyến về tình hình cung cấp điện EVNNPC

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2022 và mục tiêu năm 2023

  • 54 năm thành lập Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

  • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2022 và mục tiêu kễ hoạch, nhiệm vụ năm 2023

  • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

  • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

  • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

  • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31