Tin Hải Dương PC

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm 2020 Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm 2020
Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương
 
I. Kết quả sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm 2020
1. Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu chủ yếu trong kinh doanh bán điện 06 tháng đầu năm 2020.
+ Điện thương phẩm: 2.801,382 triệu kWh tăng trưởng 1,61% so với cùng kỳ năm 2019 (thương phẩm lũy kế năm 2019 là 2.757,105 triệu kWh).
+ Tỷ lệ tổn thất: 6,34 % cao hơn so với cùng kỳ năm 2019 là 0,91% (TTĐN lũy kế năm 2019 thực hiện 5,43%).
+ Giá bán điện bình quân: 1.660,87 đ/kWh thấp hơn giá bán điện bình quân theo KH 2020 là 79,13 đồng/kWh (KH giá bán điện bình quân năm 2020 Tổng Công ty giao 1.740,00 đồng/kWh).
+ Doanh thu tiền điện bao gồm cả công suất phản kháng: 4.661,571 tỷ đồng.
+ Công ty đã thực hiện tốt các chỉ tiêu về chất lượng dịch vụ khách hàng, cụ thể:
* Chỉ số tiếp cận điện năng trung bình = 5,3 ngày.
* Thời gian phục hồi cấp điện trở lại sau sự cố = 1,24 giờ.
* Thời gian lắp công tơ cấp điện mới:
- KH sinh hoạt khu vực TP, TX, thị trấn = 2,51 ngày.
- KH sinh hoạt nông thôn = 2,43 ngày.
- Khách hàng ngoài mục đích sinh hoạt = 2,49 ngày. 
* Thời gian giải quyết kiến nghị của KH về công tơ đo đếm = 1,46 ngày.
* Thời gian sắp xếp cuộc hẹn với khách hàng = 1,07 ngày.
2. Công tác Quản lý Kỹ thuật, Đầu tư xây dựng, cải tạo, phát triển lưới điện.
2.1. Công tác Quản lý Kỹ thuật:
- Sáu tháng đầu năm 2020, tình hình cung cấp điện trên địa bàn tỉnh Hải Dương tương đối ổn định. Công ty đã thực hiện tốt việc đảm bảo cung cấp điện cho sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh và các ngày Lễ, Tết, các sự kiện chính trị xã hội, các đợt bơm tưới tiêu, các kỳ thi... theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh Hải Dương và của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc. Chuẩn bị đầy đủ nhân lực, phương tiện, tăng cường trực để ứng phó, xử lý kịp thời các sự cố cũng như là quá tải cục bộ (nhất là trong những ngày nắng nóng) đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định, liên tục trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
- Sản lượng ngày cao nhất đạt 22.064.267 kWh (ngày 30/6/2020) tăng 4,73% so với sản lượng ngày cao nhất của năm 2019, công suất lớn nhất đạt 1.024,1MW (ngày 23/6/2020).
2.2. Công tác đầu tư xây dựng, phát triển nguồn, lưới điện:
Theo kế hoạch giao vốn và kế hoạch giải ngân vốn đầu tư xây dựng chính thức năm 2020 có 06 dự án 110kV, 14 công trình chống quá tải (CQT), 20 công trình lưới điện trung thế và 12 công trình lưới điện hạ thế.
+ Đối với các dự án 110kV (06 dự án): đã phê duyệt dự án đầu tư, đang tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp.
+ Đối với các công trình CQT năm 2020 (14 công trình): 13/14 công trình có hợp đồng thi công xây lắp và đã thông báo khởi công. 1/14 công trình đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu xây lắp đã giao tuyến công trình.
+ Đối với các công trình lưới điện trung thế (20 công trình): 02/20 đã nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng, 10/20 công trình đã có hợp đồng xây lắp (trong đó 7/10 công đang triển khai thi công, 3/10 công trình chưa thông báo khởi công). Có 04/20 công trình đã phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đang tổ chức lựa chọn nhà thầu xây lắp. Có 01/20 công trình Ban QLDA đã thẩm tra và yêu cầu tư vấn hoàn thiện hồ sơ thiết kế. 02/20 công trình tư vấn đang lập hồ sơ thiết kế và kí thỏa thuận tuyến. 01/20 công trình đang thẩm định và phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật.
+ Đối với các công trình lưới điện hạ thế (12 công trình): 8/12 công trình đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp trong đó có (5/8 công trình đã có hợp đồng xây lắp), 03/12 công trình đã phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đang tổ chức lựa chọn nhà thầu xây lắp, 01/12 công trình tư vấn đang lập hồ sơ thiết kế.
II. Một số công tác trọng tâm trong 06 tháng cuối năm 2020
1. Mục tiêu tổng quát trong 06 tháng cuối năm 2020
- Đảm bảo cung cấp đủ điện, an toàn, liên tục, ổn định, tin cậy, cho các nhu cầu phụ tải, góp phần đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của Tỉnh Hải Dương, đảm bảo chất lượng điện và dịch vụ khách hàng ngày càng được nâng cao.
- Nâng cao năng lực quản trị, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, duy trì tài chính lành mạnh, minh bạch và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, đảm bảo hoạt động SXKD có lãi, bảo toàn vốn, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật Tổng Công ty giao, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động.
- Tập trung mọi nguồn lực để thực hiện kế hoạch chủ đề năm 2020 là “Tập trung hoàn thành toàn diện Kế hoạch 5 năm 2016-2020”, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, hoàn thành tốt các nhiệm vụ kế hoạch Tổng công ty giao và của Công ty
2. Nhiệm vụ kế hoạch cụ thể 06 tháng cuối năm 2020
2.1- Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2020 cụ thể:
+ Điện thương phẩm        :  6.250,00 tr. kWh.
+ Giá bán bình quân        :  1.740,00 đ/kWh.
+ Tổn thất điện năng        : ≤ 3,73 %.
+ Điểm đánh giá hài lòng của khách hàng:  8,00 điểm.
+ Chỉ tiêu tiếp cận điện năng: ≤ 5 ngày làm việc.
+ Chỉ tiêu thu nộp tiền điện: ≥ 99,7%.
+ Tỷ lệ thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt: ≥ 90%.
+ Tỷ lệ cung cấp trực tuyến cấp độ 4 đạt: ≥ 75%.
+ Tỷ lệ cung cấp dịch vụ theo phương thức điện tử: ≥ 80%.
- Đạt và vượt kế hoạch lợi nhuận SXKD điện được NPC giao, đảm bảo các hệ số tài chính.
2.2- Thực hiện vận hành hệ thống điện an toàn, ổn định, tin cậy và liên tục, thực hiện tốt các chỉ tiêu về suất sự cố lưới điện 110kV và các chỉ tiêu về độ tin cậy cung cấp điện lưới điện phân phối Tổng Công ty giao năm 2020.
2.3- Tổ chức triển khai mạnh mẽ và đồng bộ các biện pháp để đảm bảo an toàn tuyệt đối trong sản xuất kinh doanh, không để xảy ra tai nạn lao động.
2.4- Tiếp tục thực hiện triệt để các quy định về tiếp cận điện năng, đẩy mạnh việc cải tiến các thủ tục hành chính trong quản lý và dịch vụ khách hàng, nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, nhằm tạo điều kiện tiện lợi dễ dàng nhất cho các khách hàng sử dụng điện.
2.5- Đẩy mạnh thực thi văn hoá doanh nghiệp, nâng tầm vị thế và uy tín của Công ty trong xu thế hội nhập và phát triển, 100% đội ngũ CBCNV được chuẩn hoá các năng lực cốt lõi của EVNNPC và không ngừng nâng cao khả năng làm việc chuyên nghiệp.
2.6- Phát triển nâng cao năng lực kỹ thuật, chuyển đổi số hóa đáp ứng yêu cầu CMCN 4.0 và đáp ứng yêu cầu quản lý vận hành hiện đại hoá hệ thống điện.
2.7- Tiếp tục thực hiện tối ưu hóa chi phí trong hoạt động SXKD và ĐTXD, phấn đấu tăng doanh thu, tăng cường năng lực và khả năng tự cân đối tài chính, bảo toàn vốn, SXKD có lãi, phát triển Công ty bền vững, đảm bảo mức thu nhập của CBCNV cao hơn năm 2019.
2.8- Tăng cường đầu tư hiện đại hoá hệ thống cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo.
 
THÔNG TIN LIÊN HỆ:
Văn phòng – Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương
Địa chỉ: 33 Đại lộ Hồ Chí Minh – phường Nguyễn Trãi – Tp. Hải Dương
Điện thoại: 0220.2220611
Website: dlhaiduong.evn.com.vn

 

Tác giả: Văn phòng - PC Hải Dương ; xuất bản: 24/07/2020 09:54
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
 • Tổng kết công tác Công đoàn

 • Rửa sứ tại trạm 110 kV Nhị Chiểu

 • Hội nghị Tổng kết SXKD năm 2018

 • Giải bóng đá CNVC - LĐ năm 2018

 • Chương trình giao lưu gắn kết lan tỏa Văn hóa EVNNPC

 • Một số hình ảnh về hoạt động của Công ty TNHH MTV Điên lực Hải Dương nhân ngày thương binh liệt sỹ 27/7/2018

 • Huấn luyện rửa sứ bằng vòi phun áp lực

 • Ảnh rửa sứ hotline ngày 01.6.2018

 • Giờ trái đất 2018

 • Thăm tặng quà Bà Mẹ Việt Nam anh hùng năm 2017

 • Tri ân Khách hàng năm 2017

 • Mitting kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ 08/3 năm 2017

 • Tuần Lễ hồng EVN 2017 tại PC Hải Dương

 • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD 2016

 • Trung thu 2016

 • Phát động Chương trình 5S

 • Sức tàn phá của trận giông lốc ở Đại Đức - Kim Thành ngày 03/8/2016

 • Một số hình ảnh về sự cố do bão số 1 – Mirinae ngày 28/7/2016 gây ra

 • Thí nghiệm định kỳ trạm 110kV Phúc Điền (E8.15)

 • Tổng kết hoạt động ATVSV 2015

 • Kỷ niệm 47 năm ngày thành lập Công ty

 • Diễn tập PCCC 2016

 • Giờ trái đất 2016

 • Mitting kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3

 • Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND, HĐND tỉnh thăm và chúc Tết Công ty

 • Hội nghị Tổng kết công tác Công đoàn 2015 và triển khai nhiệm vụ 2016

 • Điện lực Thanh Hà tri ân khách hàng

Thư viện Video