Thư viện ảnh

Một số hình ảnh về sự cố do bão số 1 – Mirinae ngày 28/7/2016 gây ra

 

TP Hải Dương: Bạt quảng cáo bay vào đường dây 478 E8.1 gây sự cố mất điện lúc 09h45

 

TP Hải Dương: Bạt quảng cáo bay vào đường dây 478 E8.1 gây sự cố mất điện lúc 15h30

 

TP Hải Dương: Bạt quảng cáo bay vào đường dây 478 E8.1 gây sự cố mất điện lúc 15h30

 

Huyện Ninh Giang: Tôn đổ vào trạm biến áp của Công ty xây dựng gạch Hồng Phong

 

Huyện Ninh Giang: Tôn đổ vào trạm biến áp của Công ty xây dựng gạch Hồng Phong

 

Huyện Ninh Giang: Tôn đổ vào trạm biến áp của Công ty xây dựng gạch Hồng Phong

 

Huyện Nam Sách: Dây quấn vào đường dây và xà tại cột số 4 nhánh Nam Hồng D - Đường dây 373 E8.16

 

Huyện Nam Sách: Diều quấn vào xà và SI của trạm biến áp Mạc Bình - Đường dây 373 E8.16

 

Huyện Nam Sách: Cành cây bay vào sứ tại cột số 4 nhánh Nam Chính - Đường dây 375 E8.5

Thư viện Video