Thư viện ảnh

Thăm tặng quà Bà Mẹ Việt Nam anh hùng năm 2017

 

Thăm tặng quà Bà Mẹ Việt Nam anh hùng Phạm Thị Nhì

 

Thăm tặng quà Bà Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Uyển

 

Thăm tặng quà Bà Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Tèo

 

Thăm tặng quà Bà Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Lượng

Thư viện Video