Cơ cấu tổ chức của Công ty

BỘ MÁY TỔ CHỨC:
- Ban giám đốc Công ty (Chủ tịch kiêm Giám đốc, 03 Phó Giám đốc)
- Văn phòng Công ty và 11 phòng chuyên môn nghiệp vụ:
     + Văn phòng;
     + Phòng Kế hoạch & Vật tư;
     + PhòngTổ chức & Nhân sự;
     + Phòng Kỹ thuật;
     + PhòngTài chính kế toán;
     + Phòng Quản lý đấu thầu;
     + Phòng Kinh doanh;
     + Phòng Quản lý đầu tư;
     + Phòng An toàn;
     + Phòng Thanh tra bảo vệ & Pháp chế;
     + Phòng Công nghệ thông tin;
     + Phòng Kiểm tra, giám sát mua bán điện.
- 01 Trung tâm (Trung tâm Điều khiển xa Hải Dương)
- 01 Xí nghiệp (Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Hải Dương)
- 01 Ban quản lý dự án
- 01 Đội (Đội Quản lý vận hành lưới điện cao thế Hải Dương)
- 12 Điện lực trực thuộc:
     + Điện lực TP Hải Dương;
     + Điện lực Chí Linh;
     + Điện lực Kinh Môn;
     + Điện lực Kim Thành;
     + Điện lực Nam Sách;
     + Điện lực Thanh Hà;
     + Điện lực Cẩm Giàng;
     + Điện lực Bình Giang;
     + Điện lực Thanh Miện;
     + Điện lực Ninh Giang;
     + Điện lực Tứ Kỳ;
     + Điện lực Gia Lộc.
TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ:
- Ban chấp hành Đảng ủy Công ty;
- Ban chấp hành Công đoàn Công ty;
- Ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công ty;
- Hội cựu chiến binh Công ty.

 • Tổ Xung kích số 2 tham gia hỗ trợ thi công ĐZ 500kV mạch 3

 • Đội xung kích PC Hải Dương hỗ trợ Vị trí 66 tại huyện Nghĩa Hưng, Nam Định

 • Đoàn TNCS Hồ Chí Minh PC Hải Dương với phong trào tình nguyện

 • 54 năm thành lập Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

 • Họp trực tuyến về tình hình cung cấp điện EVNNPC

 • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2022 và mục tiêu kễ hoạch, nhiệm vụ năm 2023

 • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2022 và mục tiêu năm 2023

 • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

 • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

 • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

 • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

 • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31

Thư viện Video