Lịch GCS của khách hàng sau TBA công cộng

Lịch GCS công tơ và thu tiền điện - ĐL Gia Lộc

1) Khách hàng công cộng

TT Tên địa điểm Ngày ghi chỉ số công tơ Ngày thu tiền
I Thị trấn    
1 Bơm Phương Hưng 560KVA - 35/0,4KV 04 10,11,12,13,14
2 Khu dân cư phía Bắc T2
250 KVA - 35/0,4KV
04
3 Thị Trấn 1 560KVA - 35/0,4KV 06
4 Siêu thị chợ cuối T2 180KVA - 35/0,4KV 06
5 Thị trấn 8 560KVA - 35(22)/0,4KV 06
6 Thị Trấn 2 400KVA - 35/0,4KV 04
7 Thị trấn 6 560KVA - 35/0,4KV 04
8 Thị Trấn 3 1000kVA - 35/0,4kV 04
9 Thị trấn 5 560KVA - 35/0,4KV 04
10 Khu dân cư phía Bắc T1
KVA - 35/0,4KV
04
11 Thị Trấn 4 -35/0,4KV 04
12 Khu dân cư phía Tây T3
KVA - 35/0,4KV
04
13 Khu dân cư phía Tây T2
400KVA - 35(22)/0,4KV
08
14 Khu dân cư phía Tây T1
400KVA - 35(22)/0,4KV
08
15 Đức Đại 320KVA - 35/0,4KV 06
16 Đức Đại 2 06
17 Hội Xuyên 320KVA - 35/0,4KV 06
II Xã Đồng Quang    
1 Đồng Quang 1 180KVA - 10/0,4KV 04 13
2 Bơm Đồng Quang 2 250KVA - 10/0,4KV 05 13
3 Thôn Thưa 320KVA - 10(22)/0,4KV 05 13
4 Đồng Quang 3 180KVA - 10/0,4KV 05 14
5 Đồng Quang 4 240KVA - 10/0,4KV 05 14
6 Thôn Ánh 180KVA -  35/0,4KV 04 14
7 Đông Hạ 180KVA - 10/0,4KV 04 13
III Xã Hoàng Diệu    
1 Lai Hà 180KVA-35/0,4KV 05 18
2 Hoàng Diệu V 180KVA-35/0,4KV 05 18
3 Long Tràng 400KVA - 35/0,4KV 05 16,17
4 Nghĩa Hy 320KVA - 35/0,4KV 05 18
5 Văn Lâm 320KVA - 35/0,4KV 05 18
6 Bơm Hoàng Diệu  180KVA-35/0,4KV 05 16,17
7 Phương Lộc 250KVA-35/0,4KV 05 16,17
8 Tân Lộc 320KVA-35/0,4KV 05 18
9 Bơm Thanh Niên 320KVA - 35/0,4KV 05 18
III Xã Gia Tân    
1 Hội Xuyên 2  06 15
2 An Tân 400KVA-35/0,4KV 08 16
3 Gia Tân 320KVA-35/0,4KV 08 17
4 Phúc Tân 250KVA-35/0,4KV 08 18
IV Xã Thống Kênh    
1 Lạc Thượng 320KVA - 35/0,4KV 08 19
2 Kênh Triều
320KVA - 35/04KVA
08 19
3 B.Thống Kênh 250KVA-35/0,4KV 08 19
4 Đồng Đức 180KVA - 35/0,4KV 08 19
5 Đồng Đội 320KVA - 35/0,4KV 08 19
V Xã Lê Lợi    
1 Bùi Thượng 100KVA - 10/0,4KV 09 18
2 Thôn Già 100KVA - 10/0,4KV 09 18
3 Bơm Lê Lợi 240KVA - 10/0,4KV 09 19
4 Lê Lợi 180KVA - 35KVA/0,4KV 09 20
5 Thôn Lại 320KVA - 10(22)/0,4KV 09 18
6 Bơm Bùi Hạ 240KVA-10/0,4KV 09 19
7 Thôn Dôi 180KVA - 35/0,4KV 09 20
8 Thôn Hống 180KVA - 35/0,4KV 09 19
VI Xã Quang Minh    
1 Đỗ Xuyên 320KVA - 35/0,4KV 10 21
2 Bơm Quang Minh 250KVA-35/0,4KV 10 21
3 Đông Hào 320KVA-35/0,4KV 10 20
4 Quang Minh IV 100KVA-35/0,4KV 09 21
5 Quang Minh I 180KVA-35/0,4KV 09 20
6 Minh Tân 400KVA - 35(22)/0,4KV 09 22
7 Quang Minh II 320KVA-35/0,4KV 09 22
VII Xã Phương Hưng    
1 Phương Hưng I 560KVA - 35/0,4KV (Phương Điếm) 08 16;17
2 Thôn Tó 320KVA - 10/0,4KV 09 18
3 Phương Hưng II 250KVA-35/0,4KV 09 18
4 Thôn Ngà 400KVA - 10(22)/0,4KV 09 16
5 Phương Hưng 3 400KVA - 35/0,4KV 09 17
6 Phương Hưng I 560KVA-35/0,4KV 09 16;17
VIII Xã Gia Lương    
1 Trình Xá 400KVA - 35/0,4KV 10 16
2 Gia Lương I 250KVA - 35/0,4KV 10 17
3 Cộng Hòa 320KVA - 35/0,4KV 10 17
4 Gia Lương III 180KVA-35/0,4KV 10 16
5 Gia Lương II 180KVA-35/0,4KV 10 17
6 Lũy Dương 320KVA - 35/0,4KV 10 17
IX Xã Đức Xương    
1 An Vệ 180KVA - 35/0,4KV 09 19
2 Bơm Đức Xương 320KVA-35/0,4KV 09 19
3 An Cư 2 400KVA - 35/0,4KV 10 20
4 Cầu Guốc 400KVA - 35/0,4KV 10 20
5 Thọ Xương 180KVA - 35/0,4KV 10 20
6 Thọ Xương 2 320KVA - 35/0,4KV 10 20
X Xã Toàn Thắng    
1 Bái Hạ (2x180KVA) - 10/0,4KV 19 23; 24
2 Bái Nội (2x180KVA) - 10/0,4KV 19 23; 24
3 Bái Thượng 180KVA-10/0,4KV 19 23; 24
4 Bơm Điền Nhi 180KVA-10/0,4KV (thôn Điền Nhi - Toàn Thắng) 19 23; 24
XI Xã Trùng Khánh    
1 Hưng Long 180KVA - 10/0,4KV 19 23; 24
2 Vân Độ 320KVA - 10/0,4KV 19 23; 24
3 Thôn Khơi 180KVA - 10/0,4KV 19 23; 24
4 Bá Đại 180KVA - 10/0,4KV 19 23; 24
5 Bơm Trùng Khánh 180KVA - 10/0,4KV 19 23; 24
XII Xã Gia Hòa    
1 Bơm Gia Hòa 400KVA - 35/0,4KV 19 23; 24
2 Thôn Bủa 320KVA - 10/0,4KV 19 23; 24
3 Lương Xá 180KVA - 10/0,4KV 19 23; 24
4 Bơm Gia Hòa 400KVA - 35/0,4KV 19 23; 24
5 TBA Phương Xá 400KVA - 10/0,4KV 19 23; 24
6 TBA Gia Hoà 320KVA - 10/0,4 19 23; 24
XIII Xã Gia Khánh    
1 Gia Khánh 2 320KVA - 35/0,4KV
(Gia Khánh 2)
16 22;23
2 Cao Lý 320KVA - 35/0,4KV 16 22;23
3 Cao Dương 250KVA - 35/0,4KV 16 22;23
4 Gia Khánh 1 320KVA - 35/0,4KV
(Gia Khánh 1- Bình Đê)
16 22;23
5 Thượng Cốc 400KVA - 35/0,4KV 16 22;23
6 TBA Bơm Cầu Dều 180KVA - 35/0,4KV 16 22;23
XIV Xã Liên Hồng    
1 TBA Viện Cây 250KVA - 35/0,4KV 15 22
XV Xã Thống Nhất    
1 Bơm Đò Ty 180KVA - 35/0,4KV 16 22; 23
2 Thôn Chung 180KVA - 10/0,4KV 16 22; 23
3 Thôn Khay 320KVA - 10/0,4KV 16 22; 23
4 Cẩm Đới 180KVA - 10/0,4KV 16 22; 23
5 Bơm Thống Nhất 320KVA - 10/0,4KV 16 22; 23
6 Cẩm Cầu 180KVA - 10/0,4KV 16 22; 23
7 Thôn Vo 250KVA - 10/0,4KV 16 22; 23
8 Vô Lượng 180KVA - 35/0,4KV 16 22; 23
XVI Xã Tân Tiến    
1 Đông Cận 400KVA - 35/0,4KV 18 22; 23
2 Bơm Tân Tiến 560KVA - 35/0,4KV 18 22; 23
3 Quán Đào 250KVA - 35/0,4KV 18 22; 23

 

2) Khách hàng chuyên dùng

TT Tên TBA Ngày ghi chỉ số công tơ Ngày thu tiền
I Khối cơ quan    
1 TBACD Bơm Thanh Niên 1  
2 TBACD Bơm Hoàng Diệu 1  
3 TBACD Bơm tăng áp TTGL 1  
4 TBACD Bơm Thạch Khôi 1  
5 TBACD Bơm Thanh Xá M1 - 100KVA 1  
6 TBACD Bơm Thanh Xá M2 - 320KVA 1  
7 TBACD Bơm Đồng Bào 1  
8 TBACD Bơm Tân Tiến 1  
9 TBACD Bơm Cầu Dều 1  
10 TBACD Bơm Quán Phấn 1  
11 TBACD Bơm Phương Hưng 1  
12 TBACD Bơm Gia Hoà 1  
13 TBACD Bơm Gia Hòa 400kVA 1  
14 TBACD Bơm Yết Kiêu 1  
15 TBACD Bơm Hồng Hưng A 1  
16 TBACD Bơm Hồng Hưng B M2-100KVA 1  
17 TBACD Bơm Thống Kênh 1  
18 TBACD Bơm Cầu Guốc 1  
19 TBACD Bơm Đoàn Thượng 2 (M1) 1  
20 TBACD Bơm Đoàn Thượng 2 (M2) 1  
21 TBACD Bơm Đoàn Thượng 2 (M3) 1  
22 TBACD Bơm Nhật Tân 1  
23 TBACD Bơm Trùng Khánh 1  
24 TBACD Bơm Thống Nhất 1  
25 TBACD Bơm Đò Ty 1  
26 TBACD Bơm Liên Hồng 1  
27 TBACD Bơm Chệnh 1  
28 TBACD Bơm Đức Xương 1  
29 TBACD Bơm Quang Minh 1  
30 TBACD Bơm Điền Nhi 1  
31 TBACD Bơm Lê Lợi 1  
32 TBACD Bơm Bùi Hạ 1  
33 TBACD Bơm Đoàn Thượng 1  
       
34 TBACD Công ty may SSV 1 Từ ngày 05 đến 08 hàng tháng
10 Từ ngày 11 đến 15 hàng tháng
15 Từ ngày 18 đến 22 hàng tháng
35 TBACD Liên Danh XI 1 Từ ngày 05 đến 08 hàng tháng
10 Từ ngày 11 đến 15 hàng tháng
15 Từ ngày 18 đến 22 hàng tháng
36 TBACD T15, T16, T18 đường cao tốc 1 Từ ngày 05 đến 08 hàng tháng
10 Từ ngày 11 đến 15 hàng tháng
15 Từ ngày 18 đến 22 hàng tháng
37 TBACD Liên Danh V 1 Từ ngày 05 đến 08 hàng tháng
10 Từ ngày 11 đến 15 hàng tháng
15 Từ ngày 18 đến 22 hàng tháng
38 TBACD BVT 500 KVA 1 Từ ngày 05 đến 08 hàng tháng
10 Từ ngày 11 đến 15 hàng tháng
15 Từ ngày 18 đến 22 hàng tháng
39 TBACD Haivina II 1 Từ ngày 05 đến 08 hàng tháng
10 Từ ngày 11 đến 15 hàng tháng
15 Từ ngày 18 đến 22 hàng tháng
40 TBACD Long Hải T1 1 Từ ngày 05 đến 08 hàng tháng
10 Từ ngày 11 đến 15 hàng tháng
15 Từ ngày 18 đến 22 hàng tháng
41 TBACD Vĩnh Thành 1 Từ ngày 05 đến 08 hàng tháng
15 Từ ngày 18 đến 22 hàng tháng
42 TBACD Minh Kiểm 1 Từ ngày 05 đến 08 hàng tháng
15 Từ ngày 18 đến 22 hàng tháng
43 TBACD NMCB Gỗ Cửu Long I 1 Từ ngày 05 đến 08 hàng tháng
15 Từ ngày 18 đến 22 hàng tháng
44 TBACD NMCB Gỗ Cửu Long II 1 Từ ngày 05 đến 08 hàng tháng
15 Từ ngày 18 đến 22 hàng tháng
45 TBACD Thêu in Đông Dương 1 Từ ngày 05 đến 08 hàng tháng
15 Từ ngày 18 đến 22 hàng tháng
46 TBACD Tân Long M1 1 Từ ngày 05 đến 08 hàng tháng
15 Từ ngày 18 đến 22 hàng tháng
47 TBACD Tân Long M2 1 Từ ngày 05 đến 08 hàng tháng
15 Từ ngày 18 đến 22 hàng tháng
48 TBACD Tiến Huy 1 Từ ngày 05 đến 08 hàng tháng
15 Từ ngày 18 đến 22 hàng tháng
49 TBACD Tân Lộc 15 Từ  ngày 18 đến ngày 22 hàng tháng
50 TBACD Phương Lộc 15 Từ  ngày 18 đến ngày 22 hàng tháng
51 TBACD Hồng Hưng 1 15 Từ  ngày 18 đến ngày 22 hàng tháng
52 TBACD Hồng Hưng 2 15 Từ  ngày 18 đến ngày 22 hàng tháng
53 TBACD Nam Hải (Phạm Thị Hà Điệp) 15 Từ  ngày 18 đến ngày 22 hàng tháng
54 TBACD Nông Lâm Sản XK (TMĐ) 15 Từ  ngày 18 đến ngày 22 hàng tháng
55 TBACD Minh Tâm 15 Từ  ngày 18 đến ngày 22 hàng tháng
56 TBACD Ngọc Tuyền 15 Từ  ngày 18 đến ngày 22 hàng tháng
57 TBACD Công ty An Sinh 15 Từ  ngày 18 đến ngày 22 hàng tháng
58 TBACD Lộc Thành 15 Từ  ngày 18 đến ngày 22 hàng tháng
59 TBACD Tấn Thành 15 Từ  ngày 18 đến ngày 22 hàng tháng
60 TBACD Trần Đình Quý 15 Từ  ngày 18 đến ngày 22 hàng tháng
61 TBACD Nước sạch Quảng Nghiệp 15 Từ  ngày 18 đến ngày 22 hàng tháng
62 TBACD Babeeni 15 Từ  ngày 18 đến ngày 22 hàng tháng
63 TBACD Khu Thị Tứ 15 Từ  ngày 18 đến ngày 22 hàng tháng
64 TBACD Quang Long 15 Từ  ngày 18 đến ngày 22 hàng tháng
65 TBACD Liên Hồng 35 kv 15 Từ  ngày 18 đến ngày 22 hàng tháng
66 TBACD Gia Xuyên 4 15 Từ  ngày 18 đến ngày 22 hàng tháng
67 TBACD Gia Xuyên 1 15 Từ  ngày 18 đến ngày 22 hàng tháng
68 TBACD Gia Xuyên 2 15 Từ  ngày 18 đến ngày 22 hàng tháng
69 TBACD Gia Xuyên 5(Thôn Đồng Bào) 15 Từ  ngày 18 đến ngày 22 hàng tháng
70 TBACD Quán Đào 15 Từ  ngày 18 đến ngày 22 hàng tháng
71 TBACD Gia Lương 1 15 Từ  ngày 18 đến ngày 22 hàng tháng
72 TBACD Gia Khánh 320 15 Từ  ngày 18 đến ngày 22 hàng tháng
73 TBACD Gia Xuyên 3 (Quán Nghiên) 15 Từ  ngày 18 đến ngày 22 hàng tháng
74 TBACD Viện Cây 15 Từ  ngày 18 đến ngày 22 hàng tháng
75 MBA Tự Dùng GL 15 Từ  ngày 18 đến ngày 22 hàng tháng
76 TBACD An Tân 400KVA 15 Từ  ngày 18 đến ngày 22 hàng tháng
77 TBACD UBND huyện 15 Từ  ngày 18 đến ngày 22 hàng tháng
78 TBACD Lương Thế Vinh 15 Từ  ngày 18 đến ngày 22 hàng tháng
79 TBACD T.Tâm Thuỷ Sản Phú Tảo 15 Từ  ngày 18 đến ngày 22 hàng tháng
80 TBACD Giết mổ gia súc 15 Từ  ngày 18 đến ngày 22 hàng tháng
81 TBACD Cấp nước sạch Gia Lộc (Thạch Khôi) 15 Từ  ngày 18 đến ngày 22 hàng tháng
82 TBACD Nguyễn Văn Duật 15 Từ  ngày 18 đến ngày 22 hàng tháng
83 TBACD Hà My 15 Từ  ngày 18 đến ngày 22 hàng tháng
84 TBACD Vườn sinh thái Thái Bình 15 Từ  ngày 18 đến ngày 22 hàng tháng
85 TBACD Quốc Bảo 15 Từ  ngày 18 đến ngày 22 hàng tháng
86 TBACD Hòa Bình 15 Từ  ngày 18 đến ngày 22 hàng tháng
87 TBACD Xuân Bình 15 Từ  ngày 18 đến ngày 22 hàng tháng
88 TBACD Hoàng Long 15 Từ  ngày 18 đến ngày 22 hàng tháng
89 TBACD chiếu sáng đường 62m số 1 15 Từ  ngày 18 đến ngày 22 hàng tháng
90 TBACD Cao đẳng kinh tế 15 Từ  ngày 18 đến ngày 22 hàng tháng
91 TBACD Tân Trung Đức 15 Từ  ngày 18 đến ngày 22 hàng tháng
92 TBACD Đại Phú 15 Từ  ngày 18 đến ngày 22 hàng tháng
93 TBACD Văn Hiến 15 Từ  ngày 18 đến ngày 22 hàng tháng
94 TBACD Nam Long 15 Từ  ngày 18 đến ngày 22 hàng tháng
95 TBACD Nguyễn Thế Khang 15 Từ  ngày 18 đến ngày 22 hàng tháng
96 TBACD Hồng Minh 15 Từ  ngày 18 đến ngày 22 hàng tháng
97 TBACD chiếu sáng đường 62m số 2 15 Từ  ngày 18 đến ngày 22 hàng tháng
98 TBACD Bệnh Viện Thần Kinh 15 Từ  ngày 18 đến ngày 22 hàng tháng
99 TBACD Tâng Thượng - Liên Hồng 15 Từ  ngày 18 đến ngày 22 hàng tháng
100 TBACD Tân Bình 15 Từ  ngày 18 đến ngày 22 hàng tháng
101 TBACD Joton 15 Từ  ngày 18 đến ngày 22 hàng tháng
102 TBACD Bệnh viện đa khoa Gia Lộc 15 Từ  ngày 18 đến ngày 22 hàng tháng
103 TBACD Hương Thu Hiền 15 Từ  ngày 18 đến ngày 22 hàng tháng
104 TBACD HT cấp nước sạch Lê Lợi - Yết Kiêu 15 Từ  ngày 18 đến ngày 22 hàng tháng
105 TBACD Phát Long 15 Từ  ngày 18 đến ngày 22 hàng tháng
106 TBACD Hưng Vượng 15 Từ  ngày 18 đến ngày 22 hàng tháng
107 TBACD Hùng Sơn 15 Từ  ngày 18 đến ngày 22 hàng tháng
108 TBACD 2 WAY 15 Từ  ngày 18 đến ngày 22 hàng tháng
109 TBACD Thanh Phong 15 Từ  ngày 18 đến ngày 22 hàng tháng
110 TBACD Phúc Tuấn 15 Từ  ngày 18 đến ngày 22 hàng tháng
111 TBACD Công ty SX & TM Gia Lộc 15 Từ  ngày 18 đến ngày 22 hàng tháng
112 TBACD Cơ sở SX TM&DV Hải Hà 15 Từ  ngày 18 đến ngày 22 hàng tháng
113 TBACD Hưng Việt 15 Từ  ngày 18 đến ngày 22 hàng tháng
114 TBACD Trường Đại học Hải Dương (320KVA) 15 Từ  ngày 18 đến ngày 22 hàng tháng
115 TBACD Quang Thái 15 Từ  ngày 18 đến ngày 22 hàng tháng
116 TBACD Kho Bạc 15 Từ  ngày 18 đến ngày 22 hàng tháng
117 TBACD Vĩnh Thuận 15 Từ  ngày 18 đến ngày 22 hàng tháng
118 TBACD Bệnh viện Nhi 15 Từ  ngày 18 đến ngày 22 hàng tháng
119 TBACD Vinh Nguyễn 15 Từ  ngày 18 đến ngày 22 hàng tháng
120 TBACD Trường Lê Thanh Nghị 15 Từ  ngày 18 đến ngày 22 hàng tháng
121 TBACD UBND Đoàn Thượng 15 Từ  ngày 18 đến ngày 22 hàng tháng
122 TBACD Thôn Ngè 15 Từ  ngày 18 đến ngày 22 hàng tháng
123 TBACD Đoàn Thượng 320 15 Từ  ngày 18 đến ngày 22 hàng tháng
124 TBACD Đoàn Thượng (Tháng) 15 Từ  ngày 18 đến ngày 22 hàng tháng
125 TBACD Hồng Quang 15 Từ  ngày 18 đến ngày 22 hàng tháng
126 TBACD Đầu tư & Xây dựng công trình 656 15 Từ  ngày 18 đến ngày 22 hàng tháng
127 TBACD Hoàng Kim 15 Từ  ngày 18 đến ngày 22 hàng tháng
128 TBACD Xã Yết Kiêu 15 Từ  ngày 18 đến ngày 22 hàng tháng
129 TBACD Thôn Khay 15 Từ  ngày 18 đến ngày 22 hàng tháng
130 TBACD Liên Hồng 10 15 Từ  ngày 18 đến ngày 22 hàng tháng
131 TBACD Nhà máy nước sạch Thống Nhất 15 Từ  ngày 18 đến ngày 22 hàng tháng
132 TBACD Đồng Lại 15 Từ  ngày 18 đến ngày 22 hàng tháng
133 TBACD Thượng Bì 15 Từ  ngày 18 đến ngày 22 hàng tháng
134 TBACD Phạm Văn Bên 15 Từ  ngày 18 đến ngày 22 hàng tháng
135 TBACD Thôn Đươi 2 15 Từ  ngày 18 đến ngày 22 hàng tháng
136 TBACD Hạ Bì 15 Từ  ngày 18 đến ngày 22 hàng tháng
137 TBACD Vân Am 15 Từ  ngày 18 đến ngày 22 hàng tháng
138 TBACD Nhật Tân 15 Từ  ngày 18 đến ngày 22 hàng tháng
139 TBACD Cao Duệ 2 15 Từ  ngày 18 đến ngày 22 hàng tháng
140 TBACD Quang Minh 3 15 Từ  ngày 18 đến ngày 22 hàng tháng
141 TBACD Bái Nội 15 Từ  ngày 18 đến ngày 22 hàng tháng
142 TBACD Bái Hạ 15 Từ  ngày 18 đến ngày 22 hàng tháng
143 TBACD Cát Tiền 15 Từ  ngày 18 đến ngày 22 hàng tháng
144 TBACD Hồng Hưng 10KV 15 Từ  ngày 18 đến ngày 22 hàng tháng
145 TBACD Đươi - Đoàn Thượng 180 - 10 15 Từ  ngày 18 đến ngày 22 hàng tháng
146 TBACD Đồng Quang 3 15 Từ  ngày 18 đến ngày 22 hàng tháng
147 TBACD Đồng Quang 1 15 Từ  ngày 18 đến ngày 22 hàng tháng
148 TBACD Đồng Quang 2 15 Từ  ngày 18 đến ngày 22 hàng tháng
149 TBACD Trại Mầu Điền Nhi 15 Từ  ngày 18 đến ngày 22 hàng tháng

TAGS:
Tác giả: ; xuất bản: 22/11/2017 03:37
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Họp trực tuyến về tình hình cung cấp điện EVNNPC

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2022 và mục tiêu năm 2023

  • 54 năm thành lập Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

  • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2022 và mục tiêu kễ hoạch, nhiệm vụ năm 2023

  • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

  • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

  • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

  • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31